Cao en uw pensioen

De huidige Rabobank CAO heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. Rabobank en de vakorganisaties maakten ook afspraken over aanpassingen in de pensioenregeling voor 2021 en 2022.

De pensioenafspraken voor 2021 en 2022

  • Het opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen dat we nastreven is 1,7% van de pensioengrondslag. Dit is een lagere opbouw dan in de vorige cao.
  • Overgang van een maximale premie van 36% van de pensioengrondslag naar een vaste premie van 34,5% van de pensioengrondslag.
  • De werkgever betaalt net als in 2020 31% van de premie. De eigen bijdrage van de actieve deelnemer daalt van 5,0% naar 3,5%.
  • Het opbouwpercentage voor het partnerpensioen bedraagt 70% van het ouderdomspensioen. Het partnerpensioen op risicobasis blijft bij overlijden voor pensioneren ongewijzigd.
  • We verlagen de grens voor het (gedeeltelijke) indexeren van de pensioenaanspraken: vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% in plaats van 115%.
  • Wanneer we de reeds opgebouwde pensioenen moeten verlagen mogen we de verlaging spreiden over een periode van 10 jaar in plaats van de huidige periode van 5 jaar.

Langere horizon
Kort nadat de Rabobank en de vakbonden in de zomer van 2020 overeenstemming bereikten over de nieuwe Rabobank pensioenregeling als onderdeel van het cao-akkoord was ook het landelijke pensioenakkoord er. Uit dit landelijke pensioenakkoord werd duidelijk dat pensioenfondsen bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel (2024 - 2027) de pensioenen anders mogen berekenen (waarderen); niet langer op basis van de ‘rekenrente’ maar op basis van verwacht rendement. De nieuwe rekenmethode uit het pensioenakkoord bood de mogelijkheid om een evenwichtig pakket aan afspraken te maken.

Onderzoek naar uitvoering afspraken
Het bestuur van het pensioenfonds concludeerde na onderzoek dat bij het maken van de afspraken de belangen van alle (oud) werknemers en gepensioneerden evenwichtig zijn afgewogen. Bij dit onderzoek waren externe deskundigen betrokken en ook ons verantwoordingsorgaan. We hebben Rabobank en vakorganisaties laten weten dit pakket aan afspraken uit te kunnen voeren, onder voorbehoud van toetsing van de nieuwe afspraken bij De Nederlandsche Bank.

Achtergrond en overwegingen bij de afspraken
Een hogere pensioenopbouw was onder de huidige omstandigheden (extreem lage rente) en met de beschikbare premie niet haalbaar. Zonder de wijziging van de rekenmethode zou het opbouwpercentage niet 1,7% maar 1,1% zijn.

Bij het maken van de afspraken zijn de belangen van alle deelnemersgroepen goed afgewogen. Die afweging is complex want er zijn effecten op korte en lange termijn en naar verwachting komt er tussen 2024 en 2027 een overgang naar een nieuw pensioenstelsel. Voor de beoordeling van de evenwichtigheid is gekeken naar de impact van de wijzigingen voor 2021 en 2022 op zowel de korte termijn (binnen het huidige pensioenstelsel) als de (middel)lange termijn (nieuwe pensioenstelsel).

Afspraak voor de verdere toekomst over pensioen
Naast deze afspraken hebben Rabobank en de vakorganisaties afgesproken, om samen met het Rabobank Pensioenfonds, te onderzoeken wat een goede toekomstbestendige pensioenregeling is gezien alle ontwikkelingen in de markt zoals de lage rente en het landelijke pensioenakkoord.

Kijk wat de afspraken voor u betekenen

Ik ben gepensioneerd

Ik ben deelnemer / werkzaam bij Rabobank

Ik ben oud-deelnemer

Download
Toelichting cao afspraken en uw pensioen

Interview cao-akkoord Bernard Walschots