Rabobank Pensioenfonds

Het Rabobank Pensioenfonds regelt de pensioenen voor medewerkers van Rabobank en een aantal aangesloten instellingen.

Uitgangspunten
Het Rabobank Pensioenfonds heeft tot opdracht het uitvoeren van de pensioenregeling van de Rabobank. Het fonds is een juridisch zelfstandige eenheid. Het bestuur van het fonds heeft, binnen de kaders van de wet- en regelgeving, de met de werkgever afgesloten uitvoeringsovereenkomst en de tussen werkgever en werknemers afgesproken pensioenregeling, een eigen verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit tot de beslissing over het in uitvoering nemen van (gewijzigde) afspraken over de pensioenregeling.

De werkgever kent geen andere verplichting jegens het fonds dan de betaling van de jaarlijkse pensioenpremie. Het zeker stellen van de pensioenaanspraken en pensioenrechten is daarmee volledig een verantwoordelijkheid van het fonds; dit geldt eveneens voor de indexatie.

Leidraad bij de beleidsbepaling door het bestuur is de evenwichtige afweging van de belangen van alle bij het fonds betrokken partijen. Het bestuur legt verantwoording af aan degenen voor wie de pensioenaanspraken en pensioenrechten worden beheerd: (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. De verantwoording wordt primair afgelegd aan het verantwoordingsorgaan. In het jaarverslag wordt gerapporteerd over de realisatie van de doelstellingen.

Missie
Het Rabobank Pensioenfonds voert op duurzame en efficiënte wijze de pensioenregeling van de Rabobank uit en weegt daarbij de belangen van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden evenwichtig af.

Visie
Het fonds heeft als visie: 'Het Rabobank Pensioenfonds wil zijn (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden een toekomstbestendig pensioen bieden met een collectieve basis voor zowel de risico's als de beleggingen. Wij zetten daarbij in op het gebruik van een maatschappelijk verantwoord en zorgvuldig beleggingsbeleid tegen zo laag mogelijke kosten en aanvaardbare risico's. Daarbij streven wij naar duidelijke en begrijpelijke communicatie; bewustwording en de eigen verantwoordelijkheid die deelnemers in staat stelt regie te voeren over het eigen pensioen'.

Uitvoering

  • De pensioenregeling wordt op een doelmatige wijze en tegen aanvaardbare kosten uitgevoerd. Doelstelling: het kostenniveau van de uitvoering dient in evenwicht te staan met de doelmatigheid daarvan.
  • De uitvoering op het gebied van pensioen- en vermogensbeheer is uitbesteed; over de uitbestede werkzaamheden voert het fonds een strakke regie. Doelstelling: een hoge mate van tevredenheid van belanghebbenden over de uitvoering van de regeling.

Beleggingsbeleid

  • Bij het bepalen van de bij het pensioencontract behorende risicohouding houdt het fonds het evenwicht tussen de belangen van jong en oud, actieven en inactieven in beeld. Doelstelling: bij de vaststelling van het beleggings- en balansbeheerbeleid wordt rekening gehouden met de risicopreferentie van de diverse belanghebbenden.
  • De pensioengelden worden op een solide wijze beheerd (prudent person). Doelstelling: het door de belanghebbenden gekozen risicoprofiel wordt op kostenefficiënte wijze via het beleggings- en balansbeheerbeleid vertaald in de beleggings- en beschermingsportefeuille.
  • Het fonds heeft duurzaam beleggen hoog in het vaandel staan. Doelstelling: een hoge score in de jaarlijkse meting door UNPRI.

Communicatie

  • Het fonds communiceert tijdig en duidelijk naar zijn actieve en inactieve deelnemers, onder meer over de risico’s van de pensioenregeling. Doelstelling: een hoge mate van tevredenheid van belanghebbenden over de communicatie.