Verantwoordingsorgaan

Het Rabobank Pensioenfonds heeft een verantwoordingsorgaan (VO). Het bestuur legt verantwoording af aan het VO over het gevoerde beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd.

Het VO stelt de deelnemers en gepensioneerden in staat de besturing van hun pensioenfonds te bewaken. Het VO adviseert het bestuur van het Rabobank Pensioenfonds gevraagd en ongevraagd over het te voeren beleid.

Samenstelling
Het VO bestaat uit 15 leden: 9 leden namens de deelnemers en 6 namens de pensioengerechtigden. De leden van het VO worden gekozen door deelnemers en pensioengerechtigden. De zittingstermijn bedraagt 4 jaar. De leden van het VO mogen zich tweemaal herkiesbaar stellen.

Lees mee met het verantwoordingsorgaan
Op MijnPensioen in uw archief staan de verslagen van de vergaderingen van het verantwoordingsorgaan voor u klaar. U logt eenvoudig in met uw DigiD op MijnPensioen.

 Bolland

Alexandra Bolland

Rabobank Rotterdam, afdeling Financieel Advies. Lid sinds 1 juli 2014.

"Inmiddels een ervaren deskundige in de pensioenwereld, maar qua leeftijd ben ik in de minderheid en vertegenwoordig ik een grote categorie deelnemers die onvoldoende is aangehaakt. Namelijk de jongeren. Ik hoop dat mijn inzet en deelname een voorbeeld voor hen zijn. Pensioen is namelijk van ons allemaal en raakt iedereen."

 

André de Meij

Rabobank Zuid Holland Midden, directeur bedrijfsmanagement (gepensioneerd). Lid sinds 1 juli 2018.

“Ik ben nu ruim een jaar met pensioen en heb ervaren dat een goed pensioen belangrijk is voor de kwaliteit van leven na je pensionering. Ik ben op zoek naar een passende intellectuele en toezichthoudende uitdaging. Ik deed eerder al ervaring op als commissaris van Woningstichting Dinteloord. Momenteel ben ik lid van de Raad van Toezicht van de Kruisvereniging West-Brabant. Ik denk dat ik op financieel economisch gebied en op het terrein van risicomanagement een positieve bijdrage kan leveren.”

 Lagerweij

Armand Lagerweij

Rabobank Nederland Directoraat Operations (Beleggen), Risicomanager binnen Group Risk Management (CRO ABB). Lid sinds 2010.

"Ik zag dat de 'politieke waan van de dag' en de economische ontwikkelingen een forse bedreiging werden voor onze pensioenvoorzieningen. Mede daarom zet ik graag mijn 25-jarige ervaring in de pensioenwereld in voor ons pensioenfonds en de vertegenwoordiging voor de werknemers in het verantwoordingsorgaan. Ik vind een waardevast pensioen erg belangrijk. Je moet kunnen vertrouwen op de toezeggingen uit het verleden, ongeacht of je oud of jong bent."

 Reissenweber

Bart Reissenweber

Rabobank Utrecht, Accountmanager Private Banking en Beleggingsspecialist. Lid sinds 21 april 2017.

"Om ons pensioen ook in de toekomst betaalbaar te houden staat het pensioenstelsel in Nederland voor een aantal forse uitdagingen. De structureel lage rente, het stijgen van de gemiddelde levensverwachting, de steeds flexibelere arbeidsmarkt en het toenemend aantal zelfstandigen zullen voor grote wijzigingen binnen ons pensioenstelsel zorgen. Ik lever met plezier mijn bijdrage aan het functioneren van het verantwoordingsorgaan en het bestuur van het Rabo Pensioenfonds. Dat doe ik door mijn kennis op gebied van pensioen en beleggen in te zetten. Ook hoop ik in de toekomst bij te kunnen dragen aan de verdere verbetering van de informatievoorziening aan onze deelnemers."

 Berry van Nieuwkerk

Berry van Nieuwkerk

Risk Management Rabobank Groep, Risk manager Capital. Lid sinds 1 juli 2018.

“Al langere tijd ben ik geïnteresseerd in pensioenen. In mijn tijd als accountant heb ik diverse pensioenfondsen gecontroleerd. In mijn dagelijkse werkzaamheden voel ik me uitgedaagd door de vele veranderingen die er gaande zijn op het gebied van risicomanagement, onder meer door wet- en regelgeving en het nieuwe ECB-toezicht. Ik vind het mooi om, vanuit de inhoud, samen te werken en impact te hebben op de besluitvorming. De pensioenwereld is ook enorm in beweging. De maatschappelijke bewegingen zoals bijvoorbeeld de toenemende individualisering leiden direct tot financiële vraagstukken op het gebied van pensioenen. Deze veranderingen spreken mij erg aan waar ik mijn expertise graag voor inzet.”

 Co de Bondt

Co de Bondt

Rabobank West Betuwe, hoofd afdeling Crisismanagement en Fraudebestrijding (gepensioneerd). Lid sinds 1 juli 2018.

“Nagenoeg mijn hele loopbaan werkte ik bij lokale Rabobanken. Onder meer als manager H&H/FA en teamleider Hypotheken&Vermogen. Het in control zijn is voor mij altijd een belangrijk onderdeel van mijn werk geweest. Op bestuurlijk niveau ben ik ook zeer actief geweest voor de Rabobankorganisatie. Zo hield ik me als bedrijfsgroep bestuurder van vakbond de Unie bezig met de onderhandelingen voor de banken-cao en de invoering van de eigen Rabobank-cao. Mijn Rabobankcollega’s gun ik na jaren hard werken een goed pensioen. Door actief in het verantwoordingsorgaan aan de slag te gaan zal ik er alles aan doen om dat voor hun te realiseren.”

 Gerrit Meulenbrugge

Gerrit Meulenbrugge

Rabobank Nederland, Compliance Officer (gepensioneerd). Lid sinds 1 juli 2018.

“36 jaar werkte ik binnen de Rabobankorganisatie in uiteenlopende functies. Sinds 1 april 2016 ben ik vervroegd met pensioen gegaan. Nog steeds volg ik met grote belangstelling de financiële wereld. Kennis en ervaring op het gebied van Risk en Compliance zijn bij mij rijkelijk aanwezig. Ik heb bestuurlijke ervaring zowel binnen Rabobank als daarbuiten. Samenwerken in teamverband is voor mij een vanzelfsprekendheid. Momenteel ben ik bondsraadslid bij de ANWB. Als zodanig ben ik lid van de financiële commissie en benoemingscommissie.”

 

 De Wit

Jan de Wit

Gepensioneerd. Lid sinds 2014.

"Deelname aan het verantwoordingsorgaan is relevant voor iedereen die pensioenrechten heeft opgebouwd. Zelf vind ik het inhoudelijk interessant. Ik wil bereiken dat collega’s gepensioneerden zicht houden en van invloed zijn op de wijze waarop met hun rechten wordt omgegaan."

 Leontine Treur

Leontine Treur

RaboResearch, Senior economisch onderzoeker. Lid sinds 1 juli 2018.

“Pensioen is een fascinerend onderwerp. Om te beginnen is pensioen essentieel voor het inkomen op de oude dag. Maar pensioen hangt ook nauw samen met de financiële markten, de arbeidsmarkt en de politiek. De sociale partners worstelen al enkele jaren met de vraag welke aanpassingen noodzakelijk en wenselijk zijn om ons pensioenstelsel toekomstbestendig te maken. Voor ons eigen pensioenfonds is bovendien de daling van het aantal werknemers een uitdaging. Er komt verhoudingsgewijs minder premie binnen, waardoor goed vermogensbeheer, risicomanagement en kostenbeheersing nóg belangrijker worden. Deze thema’s hebben mijn speciale aandacht.”

 Van den Hoek

Marianne van den Hoek-van der Schee

Rabobank Drechtsteden, Financieel Adviseur. Lid sinds juni 2011.

"In gesprekken met de klant komt pensioen vaak aan bod. Klanten hebben vaak geen inzicht in hun toekomstige financiële situatie en hechten hier ook geen waarde aan. Ze beseffen daardoor niet hoe groot de impact van pensioen kan zijn. Van hieruit is mijn interesse voor onze eigen pensioenregeling ontstaan. Als medewerker zit je misschien dichter op het vuur, maar collega’s kijken niet vaker naar hun pensioen dan de gemiddelde klant. Dit geldt met name voor jongeren. Ik wil de belangen behartigen van al mijn collega’s, zodat ik zeker weet dat wij een zo goed mogelijke pensioenregeling hebben. Daarnaast wil ik het pensioenbewustzijn van (vooral jongere) collega's verhogen door me in te zetten voor juiste communicatie en informatieverstrekking vanuit het fonds."

 Van der Zanden

Rob van der Zanden

DLL, afdeling Analytics, team lead Modelling Europe and APAC. Lid sinds oktober 2015.

"Ik werk bij de afdeling Analytics bij DLL waar we wiskundige modellen ontwikkelen, met deze ervaring hoop ik een steentje bij te dragen in het behoud van het solide Rabobank pensioen dat we nu hebben. Een evenwichtige belangenbehartiging voor de deelnemers (bijv. jong vs. oud) in goede en slechte tijden is een belangrijke pijler voor het Rabobank Pensioenfonds."

 Rob Wiesman

Rob Wiesman

Rabobank Nederland, senior fiscalist (gepensioneerd). Lid sinds 1 juli 2018.

“Als lid van de Commissie Pensioenen van de VGR (de gepensioneerdenvereniging van de Rabobank) voel ik mij zeer gemotiveerd, mij in te zetten voor de belangenbehartiging van onze gepensioneerden. Ik ben begonnen bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank in Utrecht (op de Interne Accountantsdienst) en na mijn studie Fiscale economie en inspecteur vennootschapsbelasting te zijn geweest, teruggekeerd bij de bank . Ik was als senior fiscalist met name werkzaam voor het buitenlandse bedrijf van de bank. Ik heb diverse bestuurlijke functies vervuld. Onder meer bij enkele ziekenhuizen en een bedrijfspensioenfonds.”

 Ruud van de Ven

Ruud van de Ven

Directoraat Kredietrisicomanagement, bankanalist (gepensioneerd). Lid sinds 1 juli 2018.

“Na mijn studie bedrijfseconometrie begon ik in 1974 bij de Centrale Rabobank, zoals de bank toen nog heette. Mijn loopbaan binnen de Rabobankorganisatie was heel divers: van beleidsvorming, verslaglegging, planning & control en product- en accountmanagement tot bankanalyse. Interesse in pensioenzaken heb ik altijd gehad. Sinds 2012 ben ik lid van de pensioencommissie van de Vereniging Gepensioneerden Rabobank. Daar heb ik veel pensioenkennis opgedaan van onder meer wetgeving, regelingen en het toezicht. Als lid van het VO streef ik ernaar dat het bestuur zich op de meest heldere wijze verantwoordt over het beleid.”

 Saskia van Kimmenaede-Leider

Saskia van Kimmenaede-Leider

Corporate Cliënts Nederland, Hoofd Rabo PensioenAdvies én Hoofd Franchise & Arrangementen. Lid sinds 15 februari 2019.

"Inmiddels werk ik alweer vier jaar voor de Rabobank binnen het vakgebied Pensioen. Vanuit de afdeling waaraan ik leiding geef, adviseren we werkgevers over complexe vraagstukken die spelen rond collectief pensioen. Wat ik zo fascinerend vind aan pensioen is de paradox die het in zich verenigt.
Pel je pensioen af dan heb je het over het inkomen op ‘je oude dag’ ter vervanging van je salaris. De fase in je leven waarin rust ontstaat, omdat het ‘moeten’ plaatsmaakt voor genieten. Juist dan zou je willen dat geld geen belemmeringen oplevert. Wanneer je het van deze kant bekijkt, zou iedereen grote interesse hebben in pensioen. En zouden vraagstukken als: ‘Hoe houden we dit inkomen voor later voor alle generaties betaalbaar?’, maar ook ‘Hoe sta ik er zelf voor op het moment dat ik mag stoppen met werken?’ mensen voldoende bezighouden. De praktijk pakt anders uit: maar zó weinig mensen hebben interesse in of enig urgentiegevoel bij hun pensioen. Het lijkt een zorg te zijn waarover wordt gedacht: die adresseren we later wel.
Reden te meer dat ik graag mijn bijdrage lever om de belangen van alle (ex-)medewerkers van de Rabobank rond deze belangrijke arbeidsvoorwaarde zo goed mogelijk te behartigen."
           

 Stijn de Bruijn

Stijn de Bruijn

Rabobank Specialistenbank kring Midden-Brabant - Manager Klant en Sales Support. Lid sinds 1 juli 2018.

"Kennis en ervaring van pensioenfondsen deed ik op in de 7 jaar dat ik als accountant voor Deloitte werkte. Hier ontstond mijn affiniteit met ondernemingspensioenfondsen. Wat mij aanspreekt, is de dynamiek en samenwerking met de diverse partners zoals de pensioenuitvoeringsorganisatie, vermogensbeheerders, toezichthouders, professionele beleggers en actuarissen. Vanaf juli 2015 werk ik voor de Rabobank. Mijn werk richt zich onder meer op het verbeteren van de risicobeheersing van de bank binnen het segment Bedrijven. Ik kan het VO versterken op terreinen als Risk en Compliance en Pensioentechnische Zaken"