Beleidsdekkingsgraad verder gedaald

Wilt u weten hoe ons pensioenfonds er financieel voor staat? Bekijk dan onze dekkingsgraad:

  • de beleidsdekkingsgraad: die moet minstens 115% zijn voordat het bestuur kan besluiten of uw pensioen omhoog gaat. Bij Indexatiebeleid leest u wat verder nog geldt om dat besluit te kunnen nemen.
  • de vereiste dekkingsgraad: dit is de reserve die we moeten aanhouden. De hoogte hangt vooral af van de rente en hoe we beleggen.

Beide dekkingsgraden kunnen elke maand veranderen. Namelijk als de rente en de waarde van onze beleggingen veranderen.

Ons fonds zit in een reservetekort
In december is onze actuele dekkingsgraad met 1,4% gestegen. Van 105,8% eind november naar 107,2% eind december. De oorzaak is met name de rentestijging in december. Ondanks de stijging van de actuele dekkingsgraad is de beleidsdekkingsgraad gedaald. De reden is dat de beleidsdekkingsgraad een gemiddelde is van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. De lage dekkingsgraden van het afgelopen jaar bepalen de hoogte van de beleidsdekkingsgraad van nu.

De beleidsdekkingsgraad is in december met 0,4% gedaald naar 108,1%. Eind november was deze 108,5%.

De vereiste dekkingsgraad is fors gestegen naar 118,9%. Eind november was deze 113,0%. Het fonds heeft in september besloten om minder renterisico te willen nemen. Het daardoor vrijgekomen risicobudget wordt nu ingezet voor meer beleggingen in zakelijke waarden. Het fonds meent dat deze op termijn tot betere rendementen leiden en dus tot een hogere dekkingsgraad. Wel zijn de risico’s van deze beleggingen hoger, waardoor de vereiste dekkingsgraad is gestegen.

Onze beleidsdekkingsgraad is eind december lager dan de vereiste dekkingsgraad. Het fonds bevindt zich sinds eind september 2019 in een reservetekort. Vanwege de te lage dekkingsgraad heeft het Rabobank Pensioenfonds een herstelplan opgesteld en ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). In dit plan geven we aan hoe we denken het reservetekort in de komende 10 jaar te herstellen. De Nederlandsche Bank moet het plan goedkeuren voordat het definitief wordt. Jaarlijks stellen we het plan bij op basis van de dan geldende situatie van het pensioenfonds. Het (deels) achterwege laten van indexatie draagt onder andere bij aan het herstel van het pensioenfonds.

Eén van de voorwaarden voor het fonds om te kunnen indexeren is dat de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de vereiste dekkingsgraad. Of we over 2019 kunnen indexeren, kan het pensioenfonds pas na afloop van dit kalenderjaar bepalen. Dit besluit valt te verwachten in het tweede kwartaal van 2020. De financiële positie van het fonds is op dit moment niet toereikend om in 2020 te kunnen indexeren. Lees meer over het Indexatiebeleid.

Onze dekkingsgraad in het afgelopen jaar
In de grafiek ziet u hoe onze beleidsdekkingsgraad en de vereiste dekkingsgraad zich in de afgelopen 12 maanden hebben ontwikkeld:

dekkingsgraad grafiek december 2019

Verschil tussen beide dekkingsgraden

  • De beleidsdekkingsgraad berekenen we met onze maandelijkse actuele dekkingsgraad. Dit is de verhouding tussen ons vermogen en onze verplichtingen. We nemen een gemiddelde over de laatste 12 maanden. Zo hebben grote schommelingen in de rente of beleggingen in een korte tijd minder invloed. Met de beleidsdekkingsgraad bepalen wij elk jaar of we uw pensioen kunnen verhogen.
  • De vereiste dekkingsgraad is de buffer die we moeten aanhouden. De hoogte van deze buffer hangt vooral af van de rente en hoe we beleggen. Voor elk pensioenfonds kan hij dus anders zijn. Bovendien kan hij elke maand veranderen.
  • Is onze beleidsdekkingsgraad hoger dan de vereiste dekkingsgraad? Dan hebben we voldoende buffer om schommelingen in de rente en waardeveranderingen van onze beleggingen op te kunnen vangen.
  • Is de beleidsdekkingsgraad lager dan de vereiste dekkingsgraad? Dan moeten we aan het eind van dat kwartaal een herstelplan maken. Daarin staat welke maatregelen we de komende jaren nemen om financieel weer sterker te worden. We mogen de pensioenen dan ook niet verhogen.

Verhoging van uw pensioen ('indexatie')
Het bestuur beslist ieder jaar of de pensioenen verhoogd kunnen worden. Daarvoor kijken we vooral naar de beleidsdekkingsgraad maar er zijn meer regels die daarbij gelden. In juni 2019 heeft het bestuur besloten uw pensioen per 1 juli 2019 met 0,45% te verhogen.

Lees meer over het indexatiebeleid.