Vereist Eigen Vermogen van het fonds is gestegen door beleidswijziging

De vereiste dekkingsgraad steeg in december 2019 fors naar 118,9%. Eind november was deze nog 113,0%. Deze stijging is het gevolg van 2 maatregelen die het bestuur van Rabobank Pensioenfonds in 2019 nam. Het doel van deze maatregelen is om uiteindelijk de kans op het verlagen van de pensioenen verder te minimaliseren en de kans op herstel en indexatie te vergroten. Het bestuur realiseert zich wel dat herstel om geduld vraagt.

Minder rentegevoeligheid van de dekkingsgraad
Het Rabobank Pensioenfonds heeft bij haar stappen altijd het belang van de deelnemer voor ogen. In begin van 2019 heeft het fonds geconstateerd dat een nog verdere daling van de rente steeds meer een reële optie was geworden. Dit zou bij voortzetting van het renterisicobeleid tot verdere, mogelijk forse, daling van de dekkingsgraad kunnen leiden. Daarom heeft het fonds ervoor gezorgd dat de gevoeligheid van de dekkingsgraad voor renteontwikkeling verminderd is. Begin 2019 had het fonds het renterisico voor 30% afgedekt, in het najaar van 2019 was dit percentage 70%. De verhoging van de renteafdekking met 40% is in enkele stappen gerealiseerd. Door deze verhoging is onze dekkingsgraad minder gevoelig geworden voor de renteschommelingen.

Resultaten ALM studie
In 2019 heeft het fonds ook de ALM studie afgerond. Deze wees uit dat de kans op herstel en indexatie toeneemt bij een hogere allocatie naar zakelijke waarden. en dat dit past binnen het risicoprofiel van het fonds dat in een eerder stadium is afgestemd met het Verantwoordingsorgaan. Daarom heeft het fonds besloten om de zakelijke waarden portefeuille licht uit te breiden. Momenteel onderzoekt het fonds hoe de samenstelling van de zakelijke waarden zo optimaal mogelijk kan zijn. Zo zal het belang in aandelen worden teruggedrongen omdat het risico gerelateerd aan aandelen vrij dominant in de portefeuille aanwezig is. Bij een spreiding over meerdere asset categorieën (of risicobronnen) kan het risico van de portefeuille worden verminderd bij een zelfde rendement, of een beter rendement worden behaald bij een zelfde risico. Dit laatste is nog onderwerp van lopend onderzoek, waarbij steeds de kans op korting, op herstel en indexatie als leidraad wordt genomen.

Gevolgen voor vereiste dekkingsgraad
De verlaging van renterisico wordt in het model dat door de toezichthouder (DNB) wordt gebruikt voor de vaststelling van ons risicoprofiel echter als een relatief kleine verlaging van het risico gezien, hoewel de beweeglijkheid van de dekkingsgraad wel degelijk fors afneemt. In het algemeen wordt dit als een tekortkoming van het model van DNB gezien. De uitbreiding van de beleggingen in zakelijke waarden leidt echter wel tot een flinke stijging van ons risicoprofiel in datzelfde model van DNB. Vandaar dat de vereiste dekkingsgraad op basis van ons nieuwe beleid hoger is dan voorheen, terwijl wij zelf van mening zijn dat het fonds minder risico loopt.

Pensioenfonds brengt klimaatrisico’s in kaart
Het Rabobank pensioenfonds beoogt met de huidige stappen uiteindelijk de kans op korting verder te minimaliseren en de kans op herstel en indexatie te vergroten. Dit beoogt zij door een portefeuille te creëren die beter in staat is om grote renteschommelingen op te vangen, en daarnaast zo goed mogelijk gespreid is om voor voldoende rendement te zorgen. Ook is het fonds bezig om klimaatrisico’s in kaart te brengen en de portefeuille meer in lijn te brengen met de missie van de Rabobank, growing a better world together. Dit laatste houdt in een betere aansluiting van de portefeuille op de overtuigingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen, wat zorgt voor een betere bescherming tegen risico’s maar tegelijkertijd het onderzoeken van interessante investeringen op het gebied van bijvoorbeeld klimaattransitie. Zodra hierover door het bestuur besluiten zijn genomen, informeren we u hierover.