Beleidsdekkingsgraad verder gedaald

Wilt u weten hoe ons pensioenfonds er financieel voor staat? Bekijk dan onze dekkingsgraad:

  • de beleidsdekkingsgraad: die moet minstens 115% zijn voordat het bestuur kan besluiten of uw pensioen omhoog gaat. Bij Indexatiebeleid leest u wat verder nog geldt om dat besluit te kunnen nemen.
  • de vereiste dekkingsgraad: dit is de reserve die we moeten aanhouden. De hoogte hangt vooral af van de rente en hoe we beleggen.

Beide dekkingsgraden kunnen elke maand veranderen. Namelijk als de rente en de waarde van onze beleggingen veranderen.

Ons fonds zit in een reservetekort
In maart is onze actuele dekkingsgraad met 4,2% gedaald. Van 103,3% eind februari naar 99,1% eind maart. De dekkingsgraad van Rabobank staat onder druk door de uitbraak van het coronavirus en alle economische gevolgen daarvan. Dit komt met name door de gedaalde aandelenkoersen. De gevolgen van de wereldwijde lockdown voor de economie zijn groot. Dit geldt voor veel financiële instellingen.

In 2019 hebben wij ons voor een groot deel ingedekt tegen een dalende rente en ook zijn we gedeeltelijk beschermd tegen grote dalingen van aandelenbeurzen. De verliezen blijven daarom beperkt, ook in vergelijking met veel andere pensioenfondsen, gezien de ontwikkelingen op de financiële markten, maar ook wij ontkomen niet aan een dalende dekkingsgraad. Dit heeft nu geen gevolgen voor uw pensioen.

De beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de 12 meest recente maanddekkingsgraden, is eveneens gedaald. De beleidsdekkingsgraad is in maart met 1,0% gedaald naar 105,7%. Eind februari was deze 106,7%.

De vereiste dekkingsgraad is eind maart gestegen naar 118,5%. Eind februari was deze 118,4%. Bij de bepaling van de vereiste dekkingsgraad eind maart is rekening gehouden met de medio maart genomen besluiten over wijzigingen in het beleggingsbeleid. Lees meer over het nieuwe beleid en het effect op de vereiste dekkingsgraad in het nieuwsbericht van 21 februari 2020.

Onze beleidsdekkingsgraad is eind maart lager dan de vereiste dekkingsgraad. Het fonds bevindt zich sinds eind september 2019 in een reservetekort. Vanwege de te lage dekkingsgraad heeft het Rabobank Pensioenfonds een herstelplan. In dit plan geven we aan hoe we denken het reservetekort in de komende 10 jaar te herstellen. Jaarlijks stellen we het plan bij op basis van de dan geldende situatie van het pensioenfonds. Het (deels) achterwege laten van indexatie draagt onder andere bij aan het herstel van het pensioenfonds.

Eén van de voorwaarden voor het fonds om te kunnen indexeren is dat de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de vereiste dekkingsgraad. De financiële positie van het fonds is op dit moment niet toereikend om in 2020 te kunnen indexeren. Lees meer over het Indexatiebeleid.

Onze dekkingsgraad in het afgelopen jaar
In de grafiek ziet u hoe onze beleidsdekkingsgraad en de vereiste dekkingsgraad zich in de afgelopen 12 maanden hebben ontwikkeld:

grafiek verloop dekkingsgraad Rabobank Pensioenfonds tot en met maart 2020

Verschil tussen beide dekkingsgraden

  • De beleidsdekkingsgraad berekenen we met onze maandelijkse actuele dekkingsgraad. Dit is de verhouding tussen ons vermogen en onze verplichtingen. We nemen een gemiddelde over de laatste 12 maanden. Zo hebben grote schommelingen in de rente of beleggingen in een korte tijd minder invloed. Met de beleidsdekkingsgraad bepalen wij elk jaar of we uw pensioen kunnen verhogen.
  • De vereiste dekkingsgraad is de buffer die we moeten aanhouden. De hoogte van deze buffer hangt vooral af van de rente en hoe we beleggen. Voor elk pensioenfonds kan hij dus anders zijn. Bovendien kan hij elke maand veranderen.
  • Is onze beleidsdekkingsgraad hoger dan de vereiste dekkingsgraad? Dan hebben we voldoende buffer om schommelingen in de rente en waardeveranderingen van onze beleggingen op te kunnen vangen.
  • Is de beleidsdekkingsgraad lager dan de vereiste dekkingsgraad? Dan moeten we aan het eind van dat kwartaal een herstelplan maken. Daarin staat welke maatregelen we de komende jaren nemen om financieel weer sterker te worden. We mogen de pensioenen dan ook niet verhogen.

Verhoging van uw pensioen ('indexatie')
Het bestuur beslist ieder jaar of de pensioenen verhoogd kunnen worden. Daarvoor kijken we vooral naar de beleidsdekkingsgraad maar er zijn meer regels die daarbij gelden.

Lees meer over het indexatiebeleid.