Beleidsdekkingsgraad verder gedaald

Wilt u weten hoe ons pensioenfonds er financieel voor staat? Bekijk dan onze dekkingsgraad:

  • de beleidsdekkingsgraad: die moet minstens 115% zijn voordat het bestuur kan besluiten of uw pensioen omhoog gaat. Bij Indexatiebeleid leest u wat verder nog geldt om dat besluit te kunnen nemen.
  • de vereiste dekkingsgraad: dit is de reserve die we moeten aanhouden. De hoogte hangt vooral af van de rente en hoe we beleggen.

Beide dekkingsgraden kunnen elke maand veranderen. Namelijk als de rente en de waarde van onze beleggingen veranderen.

Ons fonds zit in een reservetekort
In april is onze actuele dekkingsgraad met 3,0% gestegen. Van 99,1% eind maart naar 102,1% eind april. Er ontstond in april een redelijke mate van rust op de financiële markten. Ondanks de stijging blijft de dekkingsgraad onder druk staan door de uitbraak van het coronavirus en de economische gevolgen daarvan. De economische gevolgen geven op dit moment veel onzekerheid. Vanwege de toegenomen onzekerheid heeft het Rabobank Pensioenfonds onderzocht in hoeverre de dekkingsgraad nog steeds voldoende beschermd is tegen een zeer negatief toekomstbeeld. Lees meer over de toegenomen onzekerheid.

De beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de twaalf meest recente maanddekkingsgraden, is ondanks de stijging van de actuele dekkingsgraad, wel gedaald. De beleidsdekkingsgraad is in april met 0,8% gedaald naar 104,9%. Eind maart was deze 105,7%.

De vereiste dekkingsgraad is eind april gedaald naar 116,2%. Eind maart was deze 118,5%. De daling wordt veroorzaakt doordat het strategisch zakelijke waardenrisico in april is afgenomen. Lees meer over de financiële situatie van het pensioenfonds.

Onze beleidsdekkingsgraad is eind april lager dan de vereiste dekkingsgraad. Dit betekent dat het fonds nog steeds een reservetekort heeft. Het fonds bevindt zich sinds eind september 2019 in deze situatie. Vanwege de te lage dekkingsgraad heeft het Rabobank Pensioenfonds een herstelplan. In dit plan geven we aan hoe we denken het reservetekort in de komende 10 jaar te herstellen. Jaarlijks stellen we het plan bij op basis van de dan geldende situatie van het pensioenfonds. Het (deels) achterwege laten van indexatie draagt onder andere bij aan het herstel van het pensioenfonds.

Eén van de voorwaarden voor het fonds om te kunnen indexeren is dat de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de vereiste dekkingsgraad. De financiële positie van het fonds is op dit moment niet toereikend om in 2020 te kunnen indexeren. Lees meer over het Indexatiebeleid.

Onze dekkingsgraad in het afgelopen jaar
In de grafiek ziet u hoe onze beleidsdekkingsgraad en de vereiste dekkingsgraad zich in de afgelopen 12 maanden hebben ontwikkeld:

Verschil tussen beide dekkingsgraden

  • De beleidsdekkingsgraad berekenen we met onze maandelijkse actuele dekkingsgraad. Dit is de verhouding tussen ons vermogen en onze verplichtingen. We nemen een gemiddelde over de laatste 12 maanden. Zo hebben grote schommelingen in de rente of beleggingen in een korte tijd minder invloed. Met de beleidsdekkingsgraad bepalen wij elk jaar of we uw pensioen kunnen verhogen.
  • De vereiste dekkingsgraad is de buffer die we moeten aanhouden. De hoogte van deze buffer hangt vooral af van de rente en hoe we beleggen. Voor elk pensioenfonds kan hij dus anders zijn. Bovendien kan hij elke maand veranderen.
  • Is onze beleidsdekkingsgraad hoger dan de vereiste dekkingsgraad? Dan hebben we voldoende buffer om schommelingen in de rente en waardeveranderingen van onze beleggingen op te kunnen vangen.
  • Is de beleidsdekkingsgraad lager dan de vereiste dekkingsgraad? Dan moeten we aan het eind van dat kwartaal een herstelplan maken. Daarin staat welke maatregelen we de komende jaren nemen om financieel weer sterker te worden. We mogen de pensioenen dan ook niet verhogen.

Verhoging van uw pensioen ('indexatie')
Het bestuur beslist ieder jaar of de pensioenen verhoogd kunnen worden. Daarvoor kijken we vooral naar de beleidsdekkingsgraad maar er zijn meer regels die daarbij gelden.

Lees meer over het indexatiebeleid.