Pensioenopbouw 2020 verlaagd van 2% naar 1,748%

De pensioenopbouw voor 2020 is 1,748% van de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het vaste salaris (13 maandsalarissen + vakantiegeld) minus een franchise van € 14.167. Het salaris waarover pensioen kan worden opgebouwd is gemaximeerd. Dit percentage is lager dan de nagestreefde pensioenopbouw van 2% zoals vastgelegd in de pensioenregeling.

Premie gemaximeerd
Jaarlijks stelt de werkgever de pensioenpremie beschikbaar voor de pensioenopbouw. Deze premie is inclusief de eigen bijdrage van de deelnemers die maandelijks wordt ingehouden op het salaris van de deelnemers. Zoals is afgesproken in de CAO is de jaarlijkse pensioenpremie gemaximeerd op 36% van de pensioengrondslag. In de afgelopen jaren maar ook voor 2020 is de maximale premie van 36% niet voldoende om de nagestreefde pensioenopbouw van 2% te realiseren. Uitgaande van de maximum pensioenpremie van 36% zou in 2020 een pensioenopbouw kunnen worden gerealiseerd van 1,25% inclusief het beperkte bedrag dat nog resteerde in de door de werkgever beschikbaar gestelde premiegarantie voor de periode 2016 t/m 2020.

Daling rekenrente in 2019
Oorzaak van dit lage opbouwpercentage is de sterke daling in 2019 van rekenrente (zonder UFR) die volgens de Cao-afspraken wordt gebruikt voor het berekenen van de pensioenpremie. Voor Cao-partijen was dit aanleiding het bestuur van het pensioenfonds te vragen om de wijze waarop de pensioenpremie wordt berekend eenmalig te wijzigen. Hierdoor hoefde de pensioenopbouw in 2020 minder te worden verlaagd. Het bestuur heeft vervolgens besloten de premie voor 2020 te baseren op een hogere rekenrente (met UFR) waardoor de pensioenopbouw in 2020 stijgt van 1,25% naar 1,748%.

Inhaalindexatie
In het verlengde hiervan is besloten dat de indexatie die op 1 juli 2020 niet kan worden verleend wordt ingehaald als de financiële situatie van het Rabobank Pensioenfonds dat weer toelaat. Dan worden alle pensioenaanspraken van (in)actieve deelnemers en gepensioneerden met dit percentage verhoogd. Deze inhaalindexatie geldt alleen voor de gemiste indexatie op 1 juli 2020 en niet voor 2021 en de jaren daarna.

Lees meer over de pensioenopbouw in 2020 en de premiegarantie, de financiële situatie en het indexatiebeleid van het Rabobank Pensioenfonds.