Indexatie per 1 juli 2023

In de media is de afgelopen tijd regelmatig aandacht besteed aan verhoging van pensioenen (indexatie) per 1 januari 2023. De datum waarop pensioenen mogelijk verhoogd worden verschilt per pensioenfonds. Rabobank Pensioenfonds verhoogt de pensioenen, onder voorwaarden, per 1 juli van ieder jaar.

Uw pensioen wordt per 1 juli verhoogd als dat kan
De verhoging van uw pensioen is gebaseerd op de regels voor toekomstbestendige indexatie (TBI). Of verhoging mogelijk is hangt daarbij onder andere af van de beleidsdekkingsgraad per 31 december van het voorgaande jaar. Op 1 juli 2022 is uw pensioen met 6,18% verhoogd.

Besluit Rabobank Pensioenfonds over indexatie per 1 juli 2023
In juni 2023 beslist het bestuur van Rabobank Pensioenfonds of de pensioenen op 1 juli kunnen worden geïndexeerd. De beleidsdekkingsgraad op 31 december 2022 is 120,9% en ligt boven de vereiste 110%. De verwachting is dan ook dat op 1 juli conform het bestaande beleid gedeeltelijk kan worden geïndexeerd. Rabobank Pensioenfonds onderzoekt de verruimde wettelijke mogelijkheden om te indexeren. Het toepassen van die mogelijkheden per 1 juli is onder meer afhankelijk van de financiële positie van het fonds en of sociale partners de intentie hebben om de opgebouwde pensioenen in te varen in het nieuwe pensioenstelstel.

Hoeveel kan worden geïndexeerd is bovendien afhankelijk van de ontwikkeling van het CBS-prijsindexcijfer april 2022-april 2023 en de ontwikkelingen op de financiële markten. Het besluit van het bestuur wordt gepubliceerd op deze website.

U vindt meer informatie over de verhoging van de pensioenen in ons indexatiebeleid.