Ons bestuur

Het bestuur van het Rabobank Pensioenfonds is eindverantwoordelijk voor de pensioenuitvoering en voor een solide vermogens- en balansbeheer. Leidraad bij het besturen van het fonds is de evenwichtige afweging van de belangen van alle bij het fonds betrokken partijen. Het bestuur legt verantwoording af over het gevoerde beleid aan het verantwoordingsorgaan. Het bestuur rapporteert in het jaarverslag over de realisatie van de doelstellingen.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het pensioenfonds en de uitvoering van het pensioenreglement. Het bestuur bestaat op dit moment uit 10 leden:
  • een onafhankelijk voorzitter
  • 3 onafhankelijke uitvoerende bestuurders belast met de uitvoering van het dagelijks beleid
  • 6 niet-uitvoerende bestuurders die voortkomen uit de geledingen van de werkgever, werknemers en pensioengerechtigden

Uit het bestuur zijn een Beleggings- en Balansbeheercommmissie, een Auditcommissie en een Remuneratiecommissie samengesteld.

Kijk hier wie onze bestuursleden zijn en welke (neven)functies ze naast de bestuursfunctie bij het pensioenfonds vervullen.

Onafhankelijk voorzitter  
 Camps

Theo Camps
Nevenfuncties:
Hoogleraar Universiteit van Tilburg
Voorzitter raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds TNO
Voorzitter Raad van Toezicht vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
Voorzitter Raad van Commissarissen ARN B.V.

Uitvoerende bestuursleden  
 Jack Jonk

Jack Jonk
Nevenfunctie:
Lid Raad van Advies Monolith Investment Management

 Martin Mos

Martin Mos
Nevenfunctie:
Voorzitter Raad van Toezicht Pensioenfonds Recreatie

 S. Schellekens

Sandra Schellekens
Nevenfunctie:
Penningmeester van Stichting Toys’n Wrap Rotterdam
Bestuurslid van de Pensioenfederatie

Niet-uitvoerende bestuursleden  
 Beuken Nicole Beuken
Bestuurslid namens werkgever
Nevenfuncties:
Onafhankelijk voorzitter van het algemeen bestuur van PME 
Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Zuid-Limburg Oost 
Plaatsvervangend lid Raad van Beheer Stichting Administratie Indonesische Pensioenen
Bestuurslid Stichting Pensioenregister.
 De Hoon Antoon de Hoon
Bestuurslid namens pensioengerechtigden
 Saskia van Kimmenaede Saskia van Kimmenaede-Leider
Bestuurslid namens werkgever
Nevenfunctie:
Global transformation lead DLL
 Leontine Treur Leontine Treur
Bestuurslid namens werknemers.
Nevenfuncties zijn:
Senior-econoom bij RaboResearch
Lid Pensioenraad Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW)
Lid Beleggingscommissie Protestantse Kerk Amsterdam
 Winterink Joop Winterink
Bestuurslid namens werkgever
Nevenfuncties:
Commissaris Rabobank Peelland Zuid
Sleutelfunctiehouder Risicobeheer, SBZ Pensioen
Lid Raad van Advies, InAudit.
 JS van Zanden Bas van Zanden
Bestuurslid namens werknemers
Nevenfunctie:
Senior Pension Analyst Financial Market Research.
 Huub van Capelleveen Huub van Capelleveen
Bestuurslid namens pensioengerechtigden
Nevenfuncties:
Extern adviseur beleggingscommissie Pensioenfonds Abbott
Extern adviseur beleggingscommissie verzekeraar DAS
Adviseur bij het vermogensfonds Stichting Boschuysen
Directeur Warmte- en Koude-net Panningen (WKP)
Eigenaar FirmFuture