Ons toezicht

Het pensioenfonds heeft een grote verantwoordelijkheid ten opzichte van u als (ex-) deelnemer of pensioengerechtigde. In de Pensioenwet zijn de regels voor bestuur, intern toezicht en verantwoording vastgelegd.

Wie houdt waarop toezicht
De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn externe organisaties die toezicht houden op het fonds. DNB richt zich op de financiële zekerheid dat de toegezegde pensioenen ook uitbetaald kunnen worden. De AFM houdt toezicht op de communicatie over de pensioenaanspraken. De Autoriteit Persoonsgegevens bewaakt de bescherming van persoonsgegevens.

Van binnenuit het fonds houden de niet-uitvoerende bestuurders (intern) toezicht op het functioneren van het bestuur. Het bestuur bepaalt het beleid en geeft opdracht aan het uitvoerend bestuur om het beleid uit te voeren. Het uitvoerend bestuur rapporteert over deze uitvoering terug aan het bestuur. Het bestuur legt verantwoording af over het gevoerde beleid aan het verantwoordingsorgaan. Het niet-uitvoerend bestuur legt verantwoording af over zijn toezichtstaak aan het verantwoordingsorgaan.

Het interne toezicht zorgt voor het kritisch beoordelen van (het bestuur van) het fonds. Zij rapporteren aan het bestuur.