Ons verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan (VO) adviseert het bestuur en beoordeelt het beleid van het bestuur.

Wie wij zijn en wat wij doen
Het VO bestaat uit 15 leden: 9 leden namens de deelnemers en 6 namens de pensioengerechtigden. De leden van het VO worden gekozen door deelnemers en pensioengerechtigden. De zittingstermijn bedraagt 4 jaar. De leden van het VO mogen zich tweemaal herkiesbaar stellen.

Het VO houdt toezicht op de besturing van hun pensioenfonds. En het adviseert het bestuur van het Rabobank Pensioenfonds gevraagd en ongevraagd over het te voeren beleid.

Het bestuur legt verantwoording af aan het VO over het gevoerde beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. De verslagen van de vergaderingen van het verantwoordingsorgaan vindt u onderaan deze pagina.

Dit zijn de leden van het VO en lees wat hen motiveert om actief te zijn in het VO.


 albert

Albert Beckers

Rabobank Nederland, directiefuncties lokale Rabobanken (gepensioneerd). Lid sinds februari 2021.

"Het Pensioenakkoord is van belang voor iedereen die pensioenrechten heeft opgebouwd. De uitwerking van de overgang van pensioenrechten naar het nieuwe stelsel is inhoudelijk interessant en graag wil ik hierin vanuit het VO een bijdrage leveren. Na 25 jaar in diverse functies bij de Rabobank (Audit, Risicomanagement en Interimmanagement), ben ik nu managing partner/consultant voor MKB-ondernemers. Als nevenwerkzaamheden heb ik een aantal bestuurs-/toezichthoudende functies in de non-profit sector en ben ik als freelance-docent verbonden aan Fontys Hogeschool Financieel Management."

 

André de Meij

Rabobank Zuid Holland Midden, directeur bedrijfsmanagement (gepensioneerd). Lid sinds 1 juli 2018.

“Ik ben nu ruim een jaar met pensioen en heb ervaren dat een goed pensioen belangrijk is voor de kwaliteit van leven na je pensionering. Ik ben op zoek naar een passende intellectuele en toezichthoudende uitdaging. Ik deed eerder al ervaring op als commissaris van Woningstichting Dinteloord. Momenteel ben ik lid van de Raad van Toezicht van de Kruisvereniging West-Brabant. Ik denk dat ik op financieel economisch gebied en op het terrein van risicomanagement een positieve bijdrage kan leveren.”

 Lagerweij

Armand Lagerweij

Rabobank Nederland Directoraat Operations (Beleggen), Risicomanager binnen Group Risk Management (CRO ABB). Lid sinds 2010.

"Ik zag dat de 'politieke waan van de dag' en de economische ontwikkelingen een forse bedreiging werden voor onze pensioenvoorzieningen. Mede daarom zet ik graag mijn 25-jarige ervaring in de pensioenwereld in voor ons pensioenfonds en de vertegenwoordiging voor de werknemers in het verantwoordingsorgaan. Ik vind een waardevast pensioen erg belangrijk. Je moet kunnen vertrouwen op de toezeggingen uit het verleden, ongeacht of je oud of jong bent."

 Reissenweber

Bart Reissenweber

Rabobank Utrecht, Accountmanager Private Banking en Beleggingsspecialist. Lid sinds 21 april 2017.

"Om ons pensioen ook in de toekomst betaalbaar te houden staat het pensioenstelsel in Nederland voor een aantal forse uitdagingen. De structureel lage rente, het stijgen van de gemiddelde levensverwachting, de steeds flexibelere arbeidsmarkt en het toenemend aantal zelfstandigen zullen voor grote wijzigingen binnen ons pensioenstelsel zorgen. Ik lever met plezier mijn bijdrage aan het functioneren van het verantwoordingsorgaan en het bestuur van het Rabo Pensioenfonds. Dat doe ik door mijn kennis op gebied van pensioen en beleggen in te zetten. Ook hoop ik in de toekomst bij te kunnen dragen aan de verdere verbetering van de informatievoorziening aan onze deelnemers."

 Berry van Nieuwkerk

Berry van Nieuwkerk

Risk Management Rabobank Groep, Risk manager Capital. Lid sinds 1 juli 2018.

“Al langere tijd ben ik geïnteresseerd in pensioenen. In mijn tijd als accountant heb ik diverse pensioenfondsen gecontroleerd. In mijn dagelijkse werkzaamheden voel ik me uitgedaagd door de vele veranderingen die er gaande zijn op het gebied van risicomanagement, onder meer door wet- en regelgeving en het nieuwe ECB-toezicht. Ik vind het mooi om, vanuit de inhoud, samen te werken en impact te hebben op de besluitvorming. De pensioenwereld is ook enorm in beweging. De maatschappelijke bewegingen zoals bijvoorbeeld de toenemende individualisering leiden direct tot financiële vraagstukken op het gebied van pensioenen. Deze veranderingen spreken mij erg aan waar ik mijn expertise graag voor inzet.”

 Co de Bondt

Co de Bondt

Rabobank West Betuwe, hoofd afdeling Crisismanagement en Fraudebestrijding (gepensioneerd). Lid sinds 1 juli 2018.

“Nagenoeg mijn hele loopbaan werkte ik bij lokale Rabobanken. Onder meer als manager H&H/FA en teamleider Hypotheken&Vermogen. Het in control zijn is voor mij altijd een belangrijk onderdeel van mijn werk geweest. Op bestuurlijk niveau ben ik ook zeer actief geweest voor de Rabobankorganisatie. Zo hield ik me als bedrijfsgroep bestuurder van vakbond de Unie bezig met de onderhandelingen voor de banken-cao en de invoering van de eigen Rabobank-cao. Mijn Rabobankcollega’s gun ik na jaren hard werken een goed pensioen. Door actief in het verantwoordingsorgaan aan de slag te gaan zal ik er alles aan doen om dat voor hun te realiseren.”

 Gerrit Meulenbrugge

Gerrit Meulenbrugge

Rabobank Nederland, Compliance Officer (gepensioneerd). Lid sinds 1 juli 2018.

“36 jaar werkte ik binnen de Rabobankorganisatie in uiteenlopende functies. Sinds 1 april 2016 ben ik vervroegd met pensioen gegaan. Nog steeds volg ik met grote belangstelling de financiële wereld. Kennis en ervaring op het gebied van Risk en Compliance zijn bij mij rijkelijk aanwezig. Ik heb bestuurlijke ervaring zowel binnen Rabobank als daarbuiten. Samenwerken in teamverband is voor mij een vanzelfsprekendheid. Momenteel ben ik bondsraadslid bij de ANWB. Als zodanig ben ik lid van de financiële commissie en benoemingscommissie.”

 De Wit

Jan de Wit

Gepensioneerd. Lid sinds 2014.

"Deelname aan het verantwoordingsorgaan is relevant voor iedereen die pensioenrechten heeft opgebouwd. Zelf vind ik het inhoudelijk interessant. Ik wil bereiken dat collega’s gepensioneerden zicht houden en van invloed zijn op de wijze waarop met hun rechten wordt omgegaan."

 Van den Hoek

Marianne van den Hoek-van der Schee

Rabobank Drechtsteden, Financieel Adviseur. Lid sinds juni 2011.

"In gesprekken met de klant komt pensioen vaak aan bod. Klanten hebben vaak geen inzicht in hun toekomstige financiële situatie en hechten hier ook geen waarde aan. Ze beseffen daardoor niet hoe groot de impact van pensioen kan zijn. Van hieruit is mijn interesse voor onze eigen pensioenregeling ontstaan. Als medewerker zit je misschien dichter op het vuur, maar collega’s kijken niet vaker naar hun pensioen dan de gemiddelde klant. Dit geldt met name voor jongeren. Ik wil de belangen behartigen van al mijn collega’s, zodat ik zeker weet dat wij een zo goed mogelijke pensioenregeling hebben. Daarnaast wil ik het pensioenbewustzijn van (vooral jongere) collega's verhogen door me in te zetten voor juiste communicatie en informatieverstrekking vanuit het fonds."

 Peter Heemes

Peter Heemes

Rabobank Nederland Rabo Schretlen Vermogensmanagement Zuid-West Nederland - Senior Beleggingsspecialist. Lid sinds 1 juli 2020.

“Met de neus in boter vallen” is een goede kwalificatie van mijn start in het VO. De huidige Cao loopt einde jaar af, waardoor Cao-partijen onderhandelen over een opvolgende pensioenregeling met ingang van 2021. Daarnaast is er ook de doorbraak naar een nieuw pensioenstelsel, een grote verandering als het gaat om hoe Nederland op lange termijn pensioen in de 2e pijler gaat organiseren. Een toekomstbestendig stelsel, dat bovendien inspeelt op maatschappelijke veranderingen. Winst is dat Nederland verlost is van een ingewikkelde discussie over de rekenrente en hiermee de generatiediscussie. Uiteraard komen hier nieuwe vraagstukken voor in de plaats, bijvoorbeeld over de solidariteitsreserve of de transitie naar dit nieuwe stelsel. Graag verdiep ik mij in deze complexe vraagstukken om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan een toekomstbestendig pensioen voor (oud-)deelnemers en gepensioneerden.

 Van der Zanden

Rob van der Zanden

DLL, afdeling Analytics, team lead Modelling Europe and APAC. Lid sinds oktober 2015.

"Ik werk bij de afdeling Analytics bij DLL waar we wiskundige modellen ontwikkelen, met deze ervaring hoop ik een steentje bij te dragen in het behoud van het solide Rabobank pensioen dat we nu hebben. Een evenwichtige belangenbehartiging voor de deelnemers (bijv. jong vs. oud) in goede en slechte tijden is een belangrijke pijler voor het Rabobank Pensioenfonds."

 Rob Wiesman

Rob Wiesman

Rabobank Nederland, senior fiscalist (gepensioneerd). Lid sinds 1 juli 2018.

“Als lid van de Commissie Pensioenen van de VGR (de gepensioneerdenvereniging van de Rabobank) voel ik mij zeer gemotiveerd, mij in te zetten voor de belangenbehartiging van onze gepensioneerden. Ik ben begonnen bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank in Utrecht (op de Interne Accountantsdienst) en na mijn studie Fiscale economie en inspecteur vennootschapsbelasting te zijn geweest, teruggekeerd bij de bank . Ik was als senior fiscalist met name werkzaam voor het buitenlandse bedrijf van de bank. Ik heb diverse bestuurlijke functies vervuld. Onder meer bij enkele ziekenhuizen en een bedrijfspensioenfonds.”

 Stijn de Bruijn

Stijn de Bruijn

Rabobank Specialistenbank kring Midden-Brabant - Manager Klant en Sales Support. Lid sinds 1 juli 2018.

"Kennis en ervaring van pensioenfondsen deed ik op in de 7 jaar dat ik als accountant voor Deloitte werkte. Hier ontstond mijn affiniteit met ondernemingspensioenfondsen. Wat mij aanspreekt, is de dynamiek en samenwerking met de diverse partners zoals de pensioenuitvoeringsorganisatie, vermogensbeheerders, toezichthouders, professionele beleggers en actuarissen. Vanaf juli 2015 werk ik voor de Rabobank. Mijn werk richt zich onder meer op het verbeteren van de risicobeheersing van de bank binnen het segment Bedrijven. Ik kan het VO versterken op terreinen als Risk en Compliance en Pensioentechnische Zaken."

Verslagen verantwoordingsorgaan