Onze commissies

Het bestuur kent 4 commissies met specifieke taken.

De commissies van het bestuur

  1. De Beleggings- en Balansbeheercommissie (BBC) fungeert als klankbord van het uitvoerend bestuur op het gebied van vermogens- en balansbeheer.
  2. De Auditcommissie (AC) is belast met het toezicht op de risicobeheersing, het beleggingsbeleid en de financiële informatieverschaffing door het pensioenfonds.
  3. De Commissie Klachten en Bezwaarschriften (CKB) komt wanneer nodig bijeen voor de behandeling van geschillen tussen deelnemers (of andere belanghebbenden) en het pensioenfonds.
  4. De Remuneratiecommissie (RC) doet voorstellen aan het niet-uitvoerend bestuur over de beloning van bestuursleden, leden van het verantwoordingsorgaan en externe leden van organen van het RPF.