Onze commissies

Het bestuur kent 3 commissies met specifieke taken.

De commissies van het bestuur

  1. De Beleggings- en Balansbeheercommissie (BBC) fungeert als klankbord van het uitvoerend bestuur op het gebied van vermogens- en balansbeheer.
  2. De Auditcommissie (AC) is belast met het toezicht op de risicobeheersing, het beleggingsbeleid en de financiële informatieverschaffing door het pensioenfonds.
  3. De Remuneratiecommissie (RC) doet voorstellen aan het niet-uitvoerend bestuur over de beloning van bestuursleden, leden van het verantwoordingsorgaan en externe leden van organen van het RPF.