De pensioenregeling

Iedereen die bij de Rabobank werkt, neemt deel aan de Rabobank-pensioenregeling.

De Rabobank-pensioenregeling is een zogenaamde CDC-regeling (Collective defined contribution). In het Nederlands: collectieve beschikbare premie. Dat betekent dat de werkgever een premie beschikbaar stelt voor uw pensioenopbouw.

Voor uw pensioen betaalt u samen met uw werkgever maandelijks premie. De pensioenregeling bestaat uit ouderdomspensioen, (tijdelijk) partnerpensioen, wezenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen. Bij Rabobank Pensioenfonds is de pensioenleeftijd 68 jaar.

In aanvulling op de pensioenregeling kunt u via uw werkgever een Anw-hiaatverzekering afsluiten. Via Flexioen of Netto Flexioen bouwt u zelf aanvullend pensioen op.

Het pensioenfonds bekijkt jaarlijks of de (opgebouwde en ingegane) pensioenen kunnen worden verhoogd (indexatie). De pensioenregeling is vastgelegd in het pensioenreglement.

Pensioen en risico’s
Als deelnemer aan een pensioenregeling loopt u bepaalde risico's.

  • Bij een slechte financiële positie kan het pensioenfonds gedwongen zijn om de pensioenen te korten.
  • Er is sprake van een vaste premie die de werkgever betaalt. De premie kan daardoor in een bepaald jaar niet voldoende zijn voor de beoogde pensioenopbouw. De pensioenopbouw wordt in dat geval naar rato van het tekort verminderd. Deze lagere pensioenopbouw wordt later niet hersteld.
  • Indexatie vindt plaats uit de middelen van het fonds. Het pensioenfonds ontvangt hiervoor geen premie. Indexatie is dus altijd afhankelijk van de financiële middelen van het fonds.

Hieronder vindt u het reglement PR2014. Oudere reglementen zijn opvraagbaar en kunnen toegezonden worden. Kijkt u ook bij de downloads.

Reglementen