De pensioenregeling

Iedereen die bij de Rabobank, BPD Europe, DLL of Obvion werkt, neemt deel aan de Rabobank-pensioenregeling (PR2023).

Beschikbare premieregeling
De Rabobank-pensioenregeling is een beschikbare premieregeling. Bij deze regeling stelt de werkgever een premie beschikbaar voor uw pensioenopbouw. Met het pensioenkapitaal dat u opbouwt koopt u uiterlijk op uw 68e een pensioen in. U kunt er ook voor kiezen om vanaf 58 jaar pensioen in te kopen.

Uw pensioenregeling bestaat uit ouderdomspensioen, (tijdelijk) partnerpensioen en wezenpensioen. Bij het Rabobank Pensioenfonds is de pensioenrichtleeftijd 68 jaar. Maar standaard gaat het pensioen in op de AOW-datum. Via Bruto Flexioen of Netto Flexioen kunt u zelf aanvullend pensioen opbouwen. In aanvulling op de pensioenregeling kunt u via uw werkgever een Anw-hiaatverzekering afsluiten.

Eigen bijdrage premie
Voor uw pensioen betaalt u samen met uw werkgever maandelijks een premie. U kiest elk jaar voor een eigen bijdrage aan de premie van 3,5% of 5,5% van uw pensioengrondslag. Met uw pensioenpremies bouwt u een pensioenkapitaal op.

Rabobank Pensioenfonds belegt de beschikbare premie
De premie wordt belegd volgens het life cycle principe. Dit betekent dat risico’s worden afgebouwd naarmate uw pensioendatum dichterbij komt. De life cycle bestaat uit 3 modules:

Rendement
De module rendement biedt een breed gespreide beleggingsportefeuille. Deze module bestaat voor ongeveer een derde deel uit aandelen wereldwijd. Daarnaast beleggen we in diverse andere categorieën, zoals vastgoed, private equity en grondstoffen. Daarmee kunnen we een optimale verhouding tussen rendement en risico bereiken.

Rente
De module rente bestaat uit een beleggingsmix van euro staatsobligaties, euro bedrijfsobligaties en Nederlandse hypotheken. Dit zijn beleggingen met een hoge kredietwaardigheid en daarmee een laag risico.

Matching
De module matching is ingevuld met beleggingen in vastrentende waarden met een hoge rentegevoeligheid. Dit doen we om het renterisico zoveel mogelijk af te dekken. Deze module werkt stabiliserend voor de verwachte pensioenuitkering. Dit komt doordat de inkoop van pensioen ook een hoge rentegevoeligheid heeft.

Het verloop van de life cycle
In de life cycle wordt de premie tot uw 49e voor het grootste deel belegd in zakelijke waarden. Naarmate u de pensioendatum nadert, gaan we meer beleggen in vastrentende waarden om het risico geleidelijk af te bouwen. In de afbeelding hieronder ziet u het verloop van de life cycle, inclusief de inkoop van pensioen vanaf 58 jaar. De inkoop wordt in de grafiek vermeld na afloop van het 58e jaar.

Life cycle Rabobank Pensioenfonds PR2023

Op MijnPensioen vindt u bij Mijn beleggingsportefeuille de actuele waarde en samenstelling van uw beleggingsportefeuille.

Stabiel of variabel pensioen
In het jaar dat u 58 wordt maakt u een keuze voor een stabiel pensioen bij ons of een variabel pensioen bij een andere pensioenuitvoerder. Bij een stabiel pensioen koopt u in 10 jaar tijd geleidelijk aanspraken op een ouderdomspensioen en een partnerpensioen in. Kiest u in het jaar dat u 58 wordt voor een variabel pensioen? Dan kunt u op uw pensioendatum alsnog kiezen voor een stabiel pensioen of voor een variabel pensioen bij een andere pensioenuitvoerder.

Verhoging pensioenen
Het pensioenfonds bekijkt jaarlijks of uw pensioenaanspraken en pensioenrechten kunnen worden aangepast aan de stijging van de prijzen (indexatie). Uw pensioenkapitaal wordt niet aangepast.

Pensioen en risico’s
Tot uw pensioendatum is de hoogte van uw pensioenuitkering niet zeker. Kiest u voor een variabel pensioen? Dan is de hoogte van uw pensioen ook na uw pensioendatum niet zeker.

De hoogte van uw pensioen hangt af van:

  • de premie die u en uw werkgever betalen voor uw pensioen (de beschikbare premie)
  • de waarde van uw pensioenkapitaal als u met pensioen gaat
  • uw keuze voor een vaste of variabele pensioenuitkering en de prijs die u betaalt voor de inkoop van dat pensioen.

 

Pensioenreglement
Vanaf 31 december 2022 is pensioenregeling PR2023 van toepassing. Bouwde u op 30 december 2022 pensioen bij ons op of was u op dat moment arbeidsongeschikt en had u recht op premievrije opbouw van pensioen? Dan geldt voor u een compensatieregeling. Kijk voor alle reglementen bij Downloads.

Vragen over PR 2023