Beleggingsbeleid

Om in de toekomst pensioen te kunnen uitkeren, belegt Rabobank Pensioenfonds de pensioenpremies. Het bestuur van het fonds bepaalt welk beleid daarbij wordt gevolgd.

1. Uitgangspunten voor ons beleggingsbeleid

De 'Verklaring beleggingsbeginselen en het 'Beleid maatschappelijk verantwoord beleggen' zijn de leidraad voor onze beleggingskeuzes. U vindt deze bij documenten. Meer hierover vindt u ook bij duurzaamheidsinformatie.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het nemen van risico’s zorgt ervoor dat niet zeker is dat het fonds de ambitie tot koopkrachtbehoud van de pensioenen kan realiseren. Het pensioenfonds bepaalt samen met het verantwoordingsorgaan de risicohouding.

Beleggingsovertuigingen

 1. Rabobank Pensioenfonds neemt beleggingsrisico om voldoende rendement te behalen op lange termijn.
  • We nemen niet meer risico dan nodig is om een waardevast pensioen te realiseren en we beperken het risico indien nodig om het nominale pensioen te beschermen.
  • We zien risicobeheer als een dynamisch proces.
  • We geloven dat bij het risicobeheer de inzet van opties een meerwaarde kan hebben.
 2. Rabobank Pensioenfonds gebruikt zijn kracht als lange termijn belegger.
  • We kunnen onze beleggingsmogelijkheden vergroten en een beter rendement behalen.
  • We kunnen het risico van marktschokken en illiquiditeit, binnen acceptabele grenzen dragen. 
  • We kunnen profiteren van de premie op illiquide beleggingen.
 3. Rabobank Pensioenfonds belegt op basis van risicofactoren die naar verwachting voldoende worden beloond.
  We identificeren de volgende risicofactoren die in aanmerking komen: aandelen, krediet, looptijd, inflatie, illiquiditeit, grondstoffen, alternatieve beleggingen, opkomende markten en real assets.
 4. Rabobank Pensioenfonds ziet renterisico als een niet voldoende beloond risico.
  We dekken het renterisico af, waarbij we rekening houden met de lange termijn verbanden tussen rente, aandelen en inflatie en ook met de materialiteit van het renterisico.
 5. Rabobank Pensioenfonds ziet valutarisico voor ontwikkelde markten als een niet voldoende beloond risico.
  We dekken de belangrijkste valutarisico’s in de ontwikkelde markten af, waarbij we rekening houden met de lange termijn verbanden tussen valuta, aandelen en zakelijke waarden en ook met de materialiteit van het valutarisico.
 6. Rabobank Pensioenfonds vindt spreiding over beleggingscategorieën essentieel voor een robuuste portefeuille.
  • We kunnen met spreiding de verhouding tussen rendement en risico optimaliseren.
  • We letten erop dat de spreiding binnen een categorie in relatie blijft staan tot de totale portefeuille.
 7. Rabobank Pensioenfonds onderschrijft de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een duurzame samenleving.
  • We hanteren een normatieve ondergrens en willen niet verdienen aan ondernemingen en overheden die onze basisprincipes schenden.
  • We verwachten dat beleggingen in ondernemingen en overheden die milieu-, sociale- en bestuurlijke risico’s goed beheersen, betere resultaten opleveren.
  • We kunnen met impactvolle investeringen een positieve bijdrage leveren aan de samenleving, binnen de kaders van onze kerntaak.
 8. Rabobank Pensioenfonds maakt per categorie een bewuste keuze tussen actief of passief beleggen.
  • We beleggen alleen actief als dat gepaard gaat met een hoger verwacht netto rendement en/of lager verwacht risico en/of indien een passieve invulling niet goed mogelijk is.
  • We zien de selectie van benchmarks als een actieve keuze en kiezen voor (maatwerk) benchmarks die het beste passen bij onze lange termijn doelstellingen.
 9. Rabobank Pensioenfonds vindt kosten een belangrijke overweging bij het beleggen.
  We betrekken kostentransparantie, uitlegbaarheid van kosten, verwacht rendement en maatschappelijke impact in onze afweging.
 10. Rabobank Pensioenfonds streeft naar overzicht, eenvoud en uitlegbaarheid.
  We staan alleen complexiteit toe als daar een duidelijke verwachte meerwaarde tegenover staat.
2. Maatschappelijk verantwoord beleggen

Rabobank Pensioenfonds wil zijn (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden een toekomstbestendig pensioen bieden met een collectieve basis voor zowel de risico’s als de beleggingen. Wij zetten daarbij in op het gebruik van een maatschappelijk verantwoord en zorgvuldig beleggingsbeleid tegen zo laag mogelijke kosten en aanvaardbare risico’s.

Uitgangspunten Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

 • Het pensioenfonds heeft de overtuiging dat het toepassen van ESG-integratie (meenemen van duurzaamheidsinformatie) binnen de beleggingsportefeuille op termijn een positief effect heeft op het risico-rendementsprofiel van de portefeuille. Het bestuur zal bij de invulling van (toekomstige) beleggingsoplossingen dan ook een voorkeur hebben voor oplossingen waarbij ESG-integratie wordt toegepast.
 • Bij toepassing/uitbreiding van gevoerd MVB-beleid neemt het pensioenfonds het kostenaspect ervan te allen tijde in overweging. Hierbij zal expliciet in ogenschouw worden genomen of de reikwijdte van de MVB-beslissing de omvang van de te maken kosten rechtvaardigt.
 • MVB-overwegingen vormen een belangrijk, maar niet in alle omstandigheden leidend principe voor het pensioenfonds bij de zoektocht naar (nieuwe) beleggingsmogelijkheden en oplossingen.

Het pensioenfonds stelt zich op als een betrokken aandeelhouder. Namens het pensioenfonds gaat Robeco actief in dialoog met ondernemingen over corporate governance, sociale omstandigheden en milieubeleid.

Steminstructies

Onderdeel van het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid is het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen waarin het pensioenfonds aandelen heeft. Het stemgedrag bij het stemmen op aandelen wordt vastgelegd in kwartaal- en jaarrapportages. Het stembeleid is van toepassing op 100% van de aandelenportefeuille van Rabobank Pensioenfonds.

Voor elke onderneming waar Rabobank Pensioenfonds in belegt, kunt u zien hoe het pensioenfonds op de agendapunten van de aandeelhoudersvergadering heeft gestemd

Steminstructies bekijken

EU-Taxonomieverordening

In de Taxonomieverordening staat of een economische activiteit duurzaam is of niet. Op basis van deze verordening geven pensioenfondsen vanaf 1 januari 2022 aan of zij ecologisch duurzaam beleggen. De taxonomieverordening hangt dus nauw samen met de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

Rabobank Pensioenfonds streeft geen milieudoelstelling zoals gedefinieerd in de EU-Taxonomie na. De beleggingen van de pensioenregeling kwalificeren daarmee niet volgens de criteria van EU-Taxonomie. Het beginsel 'geen ernstige afbreuk doen' is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Actuele beleggingsresultaten (kwartaalrapportage beleggingen)

Het rendement op de totale portefeuille (excl. derivaten) kwam in het eerste kwartaal uit op 2,7%. Vooral de aandelen leverden een sterke bijdrage met een kwartaalrendement van ruim 10%. Daarmee vergeleken was het rendement van de vastrentende waarden laag (gemiddeld -0,5%). Alternatieve beleggingen hielden het midden tussen deze categorie├źn en rendeerden gemiddeld ongeveer 3%.

In het eerste kwartaal is de lange rente per saldo weinig veranderd. De 30-jaars Duitse swaprente lag eind van het eerste kwartaal op 2,33%, slechts 1 basispunt lager dan bij het begin van het jaar. De markten blijven rekening houden met renteverlagingen door de centrale banken in de VS en in Europa. Inclusief het resultaat op de rente- en valuta afdekkingen kwam het rendement van onze beleggingen uit op 1,2% in het eerste kwartaal.

Feedback
Chat