Risicobeleid

Risicomanagement is geen doel op zich voor Rabobank Pensioenfonds. Risicomanagement ondersteunt het realiseren van de missie, visie en strategische doelstellingen van het fonds. Risicomanagement is een vast onderdeel van iedere bestuursvergadering. Het fonds heeft de risicogebieden beschreven en aangegeven welke maatregelen we nemen om de risico’s te beheersen.

Welke risico’s zijn er?

De belangrijkste en meest bekende risico’s zijn de beleggingsrisico’s. Andere financiële risico’s voor het fonds zijn het renterisico, kredietrisico, marktrisico en verzekeringstechnische risico’s. Niet-financiële risico’s zijn o.a. het uitbestedingsrisico, het operationeel risico, het IT-risico en het integriteitsrisico.

Voor elk risicogebied heeft het bestuur beschreven hoeveel of hoe weinig risico het wil nemen. Deze risicobereidheid is gebaseerd op de doelstellingen de acceptatiegrenzen voor die risico's.

Maatregelen om risico’s te beheersen

Rabobank Pensioenfonds heeft voor elk risico afgesproken welke maatregelen het neemt om de risico’s te beperken. Ook ligt vast hoe het effect van deze maatregelen wordt geëvalueerd. U leest de beschrijving van de risico’s en maatregelen in ons jaarverslag.

Het beheersen van de risico’s gebeurt langs 3 lijnen:

  1. Het uitvoerend bestuur is samen met het bestuursbureau primair verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s.
  2. De integraal risicomanager, de compliance officer en de privacy officer rapporteren onafhankelijk van de eerste lijn naar de onafhankelijke voorzitter over het risicomanagement. Zij ondersteunen de eerste lijn door deze kritisch te ondervragen en door het verstrekken van adviezen en opinies.
  3. De interne audit moet aanvullende zekerheid aan het bestuur geven over de mate waarin de risico's worden beheerst. De interne audit rapporteert aan het bestuur.
Feedback
Chat