Privacyverklaring

U doet mee aan onze pensioenregeling. Om uw pensioen goed te regelen, hebben wij persoonsgegevens van u nodig. En vaak ook die van uw partner. Bijvoorbeeld naam, adres en burgerservicenummer (BSN). Achmea Pensioenservices voert de pensioenregeling voor ons uit. Ook zorgen zij voor de betaling van de pensioenen. Daarvoor gebruiken en bewaren (verwerken) zij uw persoonsgegevens. Zij houden zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aan de Gedragslijn Verwerking Persoonsgegevens Pensioenfondsen.

Van wie krijgen wij uw gegevens?
Uw persoonsgegevens krijgen wij van uw werkgever als hij u aanmeldt voor de pensioenregeling. Via de Basisregistratie personen (Brp) werken wij uw gegevens steeds bij. Daardoor hoeft u belangrijke veranderingen in uw persoonlijke situatie niet zelf aan ons door te geven. Bijvoorbeeld een verhuizing of een echtscheiding. Wij ontvangen gegevens van u, bijvoorbeeld bij samenwonen of bij een huwelijk in het buitenland. Raakt u tijdens uw deelname arbeidsongeschikt? Dan verwerken wij ook gegevens waaruit de mate van arbeidsongeschiktheid blijkt. Hiervoor zijn wij afhankelijk van de informatie die u of het UWV ons stuurt. Wij verwerken geen andere medische informatie.

Met wie delen wij uw gegevens?
Wij hebben afspraken met Achmea Pensioenservices en met andere organisaties over de bescherming van uw privacy. In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van uitwisseling van persoonsgegevens, maken wij afspraken over de eisen waaraan de gegevensuitwisseling moet voldoen. Deze afspraken liggen vast in een verwerkersovereenkomst. Ook staat hierin hoe deze organisaties uw persoonsgegevens mogen verwerken. Voor het overige worden persoonsgegevens door het pensioenfonds niet verstrekt aan derden, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of u het pensioenfonds daartoe schriftelijk toestemming verleent.

Wij delen alleen de strikt noodzakelijke gegevens met andere organisaties, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw pensioen uit te voeren
Wij verzorgen uw pensioen vanaf de opbouw tot en met de uitkering, aan u of aan uw nabestaanden. Verder krijgt u regelmatig informatie van ons over uw pensioen. Bijvoorbeeld als uw pensioenregeling verandert. Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die wij hiervoor nodig hebben.

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor een lange periode
Wij bewaren uw persoonsgegevens uw hele leven lang en ook nog daarna. Want (ex-)partners en kinderen kunnen soms nog jaren geld krijgen vanuit uw pensioen. Wij bewaren een groot deel van uw gegevens standaard voor een periode van 100 jaar.

Wij volgen de manier waarop u gebruik maakt van onze digitale communicatie
Op onze website gebruiken wij cookies. Een cookie is een bestand op uw computer dat onthoudt wat u op onze website doet. Wij gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om de website te verbeteren. Meer informatie over cookies leest u in de cookieverklaring.

We slaan het klikgedrag in e-mails voor de nieuwsbrief op. Zo kunnen we zien hoe vaak een e-mail is geopend, op welke artikelen er is geklikt en welk besturingssysteem is gebruikt. Deze informatie gebruiken wij uitsluitend voor analyse doeleinden om onze mailings te verbeteren.

Uw rechten
Uw rechten zijn in de wet geregeld. U kunt een verzoek doen om:

  • Uw persoonsgegevens in te zien. U vindt veel gegevens ook op uw persoonlijke portaal.
  • Uw persoonsgegevens te veranderen als die niet kloppen. Behalve als de gegevens die wij via de Basisregistratie personen (Brp) ontvangen niet juist zijn. U kunt uw gegevens dan zelf laten aanpassen bij de gemeente.
  • Niet al uw persoonsgegevens te verwerken of uw toestemming in te trekken.
  • Uw persoonsgegevens door te geven aan een andere organisatie. Bijvoorbeeld als u een verzoek tot waardeoverdracht van uw pensioen doet.
  • Uw persoonsgegevens te verwijderen.
  • Bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Let op: wij kunnen niet altijd doen wat u vraagt. Bijvoorbeeld als wij uw persoonsgegevens nodig hebben om uw pensioen te regelen.

Laat ons weten als u gebruik wilt maken van uw rechten
Stuur een e-mail, brief of webformulier. Bekijk de contactgegevens.
Let op: stuur een kopie van uw paspoort of ID-kaart mee. Wilt u uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alstublieft onleesbaar maken? Wij bewaren uw kopie 2 jaar. Stuurt u ons een bericht vanaf het deelnemersportaal? Dan is een kopie van uw paspoort of ID-kaart niet nodig.

Wij reageren binnen 4 weken op uw e-mail, brief of webformulier. Behalve als dat niet kan omdat wij bijvoorbeeld langer tijd nodig hebben. Wij laten u dan altijd weten wanneer u antwoord van ons krijgt. Eerst kijken wij of uw identiteit klopt. Daarna beantwoorden wij uw vraag.

Heeft u een vraag, tip of klacht?
Stuur ons een e-mail, chatbericht, brief of bel ons. Bekijk de contactgegevens.

Komen wij er samen niet uit? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk hiervoor op autoriteitpersoonsgegevens.nl. U kunt ook naar de rechter gaan.

Wij mogen deze privacyverklaring veranderen
Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vindt u altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 28 april 2021.

Privacyverklaring (pdf)