Start cao-onderhandelingen

De nieuwe pensioenregeling, waar staan we?
In de zomer van 2023 hebben alle deelnemers van Rabobank Pensioenfonds de mogelijkheid gekregen om het risicopreferentieonderzoek in te vullen. Ruim 14.000 mensen hebben aan het onderzoek deelgenomen.

De resultaten van dit onderzoek zijn begin oktober 2023 aangeboden aan Rabobank en vakorganisaties (De Unie, CNV Vakmensen en FNV Finance). De resultaten worden meegenomen in de gesprekken die Rabobank en vakorganisaties begin maart 2024 voeren.

Pensioenoverleg tussen Rabobank en vakorganisaties
Met de werkgever en de vakorganisaties is in 2023 afgesproken om de gesprekken over de nieuwe cao op te splitsen. Eind vorig jaar is een onderhandelingsresultaat bereikt over loon, verlof en sociaal plan. Begin maart 2024 spreken Rabobank en de vakorganisaties over het onderwerp pensioen en aanverwante zaken. Deze gesprekken tussen Rabobank en de vakorganisaties gaan over de stappen die nog moeten worden gezet om de pensioenregeling in lijn te brengen met de nieuwe Wet toekomst pensioenen.

Nieuwe pensioenstelsel  
Het nieuwe pensioenstelsel wordt geregeld in de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Dit betekent dat alle pensioenregelingen in Nederland uiterlijk per 1 januari 2028 aangepast moeten zijn om aan deze nieuwe wet te voldoen. In 2023 zijn al belangrijke stappen gezet richting deze nieuwe pensioenwetgeving. Zo is Rabobank al overgestapt naar een beschikbare premieregeling met een vlakke (gelijke) premie voor iedereen die nu pensioen opbouwt in de huidige pensioenregeling. Rabobank en de vakorganisaties gaan nu met elkaar in gesprek om de resterende stappen te zetten zodat de pensioenregeling helemaal voldoet aan de nieuwe wettelijke regels.

Gesprekken op 4 en 5 maart
De volgende onderwerpen komen begin maart 2024 aan bod in het pensioenoverleg:

  • keuze van de soort regeling,
  • bepalen of en hoe opgebouwde pensioenaanspraken worden ingebracht in de nieuwe regeling (invaren) en
  • vaststellen hoe het nieuwe nabestaandenpensioen eruit gaat zien.

De doelstelling is om in maart tot een conceptakkoord te komen. Daarna zal het voorstel worden besproken met de Vereniging van Gepensioneerden (VGR). Ook wordt het onderhandelingsresultaat afgestemd met het Rabobank Pensioenfonds en vervolgens ter stemming aan de leden van de vakorganisaties voorgelegd. Het streven is om per 1 juli tot een cao-akkoord te komen, zodat de implementatie kan worden voorbereid. Het proces om te beoordelen op evenwichtigheid en uitvoerbaarheid zal in het najaar 2024 worden afgerond door het pensioenfonds. Uiterlijk op 1 januari 2028 moet de nieuwe regeling zijn ingevoerd.

Meer informatie
Houd de pagina’s over het nieuwe pensioenstelsel in de gaten op de website van Rabobank Pensioenfonds en zorg ervoor dat we u digitaal kunnen bereiken! Zo blijft u goed op de hoogte van de ontwikkelingen over de nieuwe pensioenregeling.