Dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad van november 2021 is 119,1% (oktober 2021: 120,3%).

De actuele dekkingsgraad geeft aan wat onze financiële situatie op dit moment is (verhouding pensioenvermogen € 33.013 mln en technische voorzieningen € 27.716 mln).

De verandering van de actuele dekkingsgraad laat zien welk effect de ontwikkelingen op de financiële markten in de afgelopen maand hebben gehad. Het beleggingsrendement was in november opnieuw positief. De rente daalde in november (net als in oktober), waardoor de technische voorzieningen stegen. Dit zorgde opnieuw voor een negatief effect op de dekkingsgraad, dat grotendeels werd opgevangen door een positief resultaat op afdekking van het risico op renteschommelingen. De technische voorzieningen namen in november ook toe door de verhoging van de opslag voor kosten van 1,5% naar 1,75%. Er waren daarnaast negatieve resultaten op afdekking van andere risico’s, waaronder het risico op valutaschommelingen. Alle effecten samen zorgden voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 1,2%-punt.

Onze dekkingsgraad in het afgelopen jaar
Bekijk in de grafiek hoe onze dekkingsgraad zich in de afgelopen 12 maanden heeft ontwikkeld. U ziet in de grafiek de actuele dekkingsgraad, de beleidsdekkingsgraad en de vereiste dekkingsgraad.

grafiek dekkingsgraad Rabobank Pensioenfonds tot en met november 2021

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Deze is in november 2021 gestegen naar 116,4% (oktober 115,6%) en ligt sinds september weer boven het niveau van de vereiste dekkingsgraad.

De vereiste dekkingsgraad laat zien welke reserve we moeten aanhouden. Eind november 2021 was de vereiste dekkingsgraad 113,5% (eind oktober 113,2%).

Elke maand kunnen de dekkingsgraden veranderen. De hoogte hangt samen met de waarde van onze beleggingen, de rentestanden en van de levensverwachting van onze deelnemers.

Het verschil tussen de vereiste en beleidsdekkingsgraad

  • De beleidsdekkingsgraad berekenen we met onze maandelijkse actuele dekkingsgraad. Dit is de verhouding tussen ons vermogen en onze verplichtingen. We nemen een gemiddelde over de laatste 12 maanden. Zo hebben grote schommelingen in de rente of beleggingen in een korte tijd minder invloed. Met de beleidsdekkingsgraad bepalen wij elk jaar of we uw pensioen kunnen verhogen.
  • De vereiste dekkingsgraad is de buffer die we moeten aanhouden. De hoogte van deze buffer hangt vooral af van de rente en hoe we beleggen. Voor elk pensioenfonds kan hij dus anders zijn. Bovendien kan hij elke maand veranderen.
  • Is onze beleidsdekkingsgraad hoger dan de vereiste dekkingsgraad? Dan hebben we voldoende buffer om schommelingen in de rente en waardeveranderingen van onze beleggingen op te kunnen vangen.
  • Is de beleidsdekkingsgraad lager dan de vereiste dekkingsgraad? Dan moeten we aan het eind van dat kwartaal waarin dat ontstaat een herstelplan maken. Daarin staat welke maatregelen we de komende jaren nemen om financieel weer sterker te worden. We mogen de pensioenen dan ook niet verhogen.
  • De minimaal vereiste dekkingsgraad geeft de minimaal benodigde buffer weer om de pensioenen in de toekomst uit te kunnen betalen. Deze buffer wordt berekend als 4% van de technische voorzieningen plus opslagen voor het overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico. De minimale vereiste dekkingsgraad stellen we jaarlijks vast per 31 december en is op dit moment 104,2%.
  • Is de beleidsdekkingsgraad lager dan de minimaal vereiste dekkingsgraad? Dan hebben we een dekkingstekort en is sprake van een crisissituatie. Ons crisisplan treedt dan in werking. Indien de beleidsdekkingsgraad gedurende 5 jaar onder de minimaal vereiste dekkingsgraad blijft, moet het pensioenfonds de opgebouwde pensioenaanspraken verminderen (korten). Na het korten moet de beleidsdekkingsgraad gelijk zijn aan de minimaal vereiste dekkingsgraad.

Vanaf eind september heeft ons fonds geen reservetekort meer
Onze beleidsdekkingsgraad ligt vanaf september boven de vereiste dekkingsgraad. Daardoor bevindt het fonds zich niet meer in een reservetekort. Het herstelplan is ultimo september 2021 vervallen.

Verhogen van pensioen onder voorwaarden
Eén van de voorwaarden voor het fonds om te kunnen indexeren is dat de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de vereiste dekkingsgraad. De pensioenen zijn in 2021 niet geïndexeerd.

Meer over indexatie in 2021

Meer over indexatiebeleid