Dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad per eind oktober 2023 is 118,2% (september 2023: 118,9%*).

Onze dekkingsgraad is in oktober gedaald ten opzichte van september. Door de stijging van de rente in oktober daalde de marktwaarde van onze verplichtingen (technische voorzieningen). Dit had een positief effect op de dekkingsgraad. Het beleggingsresultaat was in oktober negatief. Het resultaat op de afdekking van rente- en beleggingsrisico’s was ook in de min. Per saldo was de impact op de dekkingsgraad negatief.
 
In onderstaande grafiek is de verandering van de dekkingsgraad in oktober uitgesplitst naar de verschillende effecten:  

Grafiek 1 - Ontwikkeling dekkingsgraad RPF in oktober 2023


Grafiek verloop dekkingsgraad Rabobank Pensioenfonds tot en met november 2023

Onze dekkingsgraad in het afgelopen jaar
Bekijk in de grafiek hoe onze dekkingsgraad zich in de afgelopen 12 maanden heeft ontwikkeld. De grafiek toont het verloop van de actuele dekkingsgraad (maanddekkingsgraad), de beleidsdekkingsgraad, de vereiste dekkingsgraad en de minimaal vereiste dekkingsgraad.

Grafiek 2 Ontwikkeling dekkingsgraad RPF in de afgelopen 12 maanden

Grafiek tijdlijn dekkingsgraad Rabobank Pensioenfonds tot en met november 2023 

 • De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Deze is in oktober 2023 met 0,1%-punt gedaald naar 119,1% (september 119,2%) en ligt boven het niveau van de vereiste dekkingsgraad.
 • Eind oktober 2023 was de vereiste dekkingsgraad 115,2% (eind september 114,2%). Deze stijging komt voornamelijk door een stijging van het renterisico en het zakelijke waarden risico.
 • Elke maand kunnen de dekkingsgraden veranderen. De hoogte hangt samen met de waarde van onze beleggingen, de rentestanden en van de levensverwachting van onze deelnemers.

Toelichting van de begrippen

 • De actuele dekkingsgraad geeft aan wat onze financiële situatie op dit moment is (verhouding totaal pensioenvermogen € 21.688 miljoen en totale technische voorzieningen € 18.352 miljoen). De nieuwe pensioenregeling (beschikbare premieregeling) maakt met ingang van januari 2023 onderdeel uit van de dekkingsgraden. Het belegd vermogen van de nieuwe pensioenregeling is gelijk aan de technische voorzieningen en bedraagt € 343 miljoen.
 • De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Aan de hand van de beleidsdekkingsgraad en het indexatiebeleid bepaalt het bestuur elk jaar in welke mate uw pensioen kan worden verhoogd.
 • De vereiste dekkingsgraad is een maatstaf voor de buffer die wij als pensioenfonds moeten aanhouden. De hoogte van deze buffer hangt vooral af van de rente en hoe wij beleggen. Voor elk pensioenfonds kan dit dus anders zijn.
 • Is onze beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad? Dan moeten wij aan het einde van het kwartaal waarin deze situatie is ontstaan, een herstelplan maken. In dit plan leggen we vast welke maatregelen we de komende jaren nemen om financieel weer sterker te worden.
 • De minimale vereiste dekkingsgraad geeft de minimaal benodigde buffer weer om de pensioenen in de toekomst uit te kunnen betalen. Deze buffer wordt berekend als 4% van de technische voorzieningen plus opslagen voor het overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico. De minimale vereiste dekkingsgraad stellen we jaarlijks vast per 31 december en bedraagt 104,2% per eind 2022.
 • Is de beleidsdekkingsgraad lager dan de minimaal vereiste dekkingsgraad? Dan hebben we een dekkingstekort. Ons crisisplan treedt dan in werking. Indien de beleidsdekkingsgraad gedurende 5 jaar onder de minimaal vereiste dekkingsgraad blijft, moet het pensioenfonds de opgebouwde pensioenaanspraken verminderen (korten). Na het korten moet de beleidsdekkingsgraad gelijk zijn aan de minimaal vereiste dekkingsgraad.

 

*Het belegd vermogen ultimo september is nog aangepast. Deze aanpassing heeft een effect van 0,1%-punt lager op de dekkingsgraad van ultimo september gehad. In de beleidsdekkingsgraad is deze aanpassing meegenomen.