Dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad van april 2022 is 126,3% (maart 2022: 124,9%).

De actuele dekkingsgraad geeft aan wat onze financiële situatie op dit moment is (verhouding pensioenvermogen € 27.577 mln en technische voorzieningen € 21.828 mln). ).

De verandering van de actuele dekkingsgraad laat zien welk effect de ontwikkelingen op de financiële markten in de afgelopen maand hebben gehad. Het beleggingsrendement was in april negatief. We behaalden voornamelijk negatieve resultaten op afdekking van risico’s. Doordat de rente in april opnieuw steeg, daalden de technische voorzieningen ook in april. Dit laatste heeft het grootste effect op de dekkingsgraad. Alle effecten samen zorgden voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 1,4%-punt.

Voorlopige dekkingsgraad maart 2022 is aangepast naar 124,9%
Bij de rapportage Beleggingen over Q1 2022 aan De Nederlandsche Bank is het vermogen ultimo maart aangepast. Deze aanpassing heeft een klein effect (0,1%-punt lager) op de dekkingsgraad van ultimo maart. De beleidsdekkingsgraad ultimo maart is ongewijzigd.

Onze dekkingsgraad in het afgelopen jaar
Bekijk in de grafiek hoe onze dekkingsgraad zich in de afgelopen 12 maanden heeft ontwikkeld. U ziet in de grafiek de actuele dekkingsgraad (maanddekkingsgraad), de beleidsdekkingsgraad, de vereiste dekkingsgraad en de minimaal vereiste dekkingsgraad.

grafiek verloop dekkingsgraad Rabobank Pensioenfonds tot en met april 2022

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Deze is in april 2022 gestegen naar 120,4% (maart 119,6%) en ligt boven het niveau van de vereiste dekkingsgraad.

De vereiste dekkingsgraad laat zien welke reserve we moeten aanhouden. Eind april 2022 was de vereiste dekkingsgraad 112,7% (eind maart 112,3%).

Elke maand kunnen de dekkingsgraden veranderen. De hoogte hangt samen met de waarde van onze beleggingen, de rentestanden en van de levensverwachting van onze deelnemers.

Het verschil tussen de vereiste en beleidsdekkingsgraad

  • De beleidsdekkingsgraad berekenen we met onze maandelijkse actuele dekkingsgraad. Dit is de verhouding tussen ons vermogen en onze verplichtingen. We nemen een gemiddelde over de laatste 12 maanden. Zo hebben grote schommelingen in de rente of beleggingen in een korte tijd minder invloed. Met de beleidsdekkingsgraad bepalen wij elk jaar of we uw pensioen kunnen verhogen.
  • De vereiste dekkingsgraad is de buffer die we moeten aanhouden. De hoogte van deze buffer hangt vooral af van de rente en hoe we beleggen. Voor elk pensioenfonds kan hij dus anders zijn. Bovendien kan hij elke maand veranderen.
  • Is onze beleidsdekkingsgraad hoger dan de vereiste dekkingsgraad? Dan hebben we voldoende buffer om schommelingen in de rente en waardeveranderingen van onze beleggingen op te kunnen vangen.
  • Is de beleidsdekkingsgraad lager dan de vereiste dekkingsgraad? Dan moeten we aan het eind van dat kwartaal waarin dat ontstaat een herstelplan maken. Daarin staat welke maatregelen we de komende jaren nemen om financieel weer sterker te worden. We mogen de pensioenen dan ook niet verhogen.
  • De minimaal vereiste dekkingsgraad geeft de minimaal benodigde buffer weer om de pensioenen in de toekomst uit te kunnen betalen. Deze buffer wordt berekend als 4% van de technische voorzieningen plus opslagen voor het overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico. De minimale vereiste dekkingsgraad stellen we jaarlijks vast per 31 december en was op 31 december 2021 104,2%.
  • Is de beleidsdekkingsgraad lager dan de minimaal vereiste dekkingsgraad? Dan hebben we een dekkingstekort en is sprake van een crisissituatie. Ons crisisplan treedt dan in werking. Indien de beleidsdekkingsgraad gedurende 5 jaar onder de minimaal vereiste dekkingsgraad blijft, moet het pensioenfonds de opgebouwde pensioenaanspraken verminderen (korten). Na het korten moet de beleidsdekkingsgraad gelijk zijn aan de minimaal vereiste dekkingsgraad.

Verhogen van pensioen onder voorwaarden
Een voorwaarde voor het fonds om te kunnen indexeren is dat de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%. De pensioenen zijn in 2021 niet geïndexeerd. Hieronder leest u meer over de besluitvorming over (gedeeltelijke) indexatie per 1 juli 2022 en over ons indexatiebeleid.

Meer over indexatie in 2022

Meer over ons indexatiebeleid