Ons beleggingsbeleid

Om in de toekomst pensioen te kunnen uitkeren, belegt het pensioenfonds de pensioenpremies. Het bestuur van het fonds bepaalt welk beleid daarbij wordt gevolgd.

1. Uitgangspunten voor ons beleggingsbeleid
De 'Verklaring beleggingsbeginselen’ (pdf) en het 'Beleid maatschappelijk verantwoord beleggen' (pdf) zijn de leidraad voor onze beleggingskeuzes. Meer hierover vindt u ook bij Duurzaamheidsinformatie.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het nemen van risico’s zorgt ervoor dat niet zeker is dat het fonds de ambitie tot koopkrachtbehoud van de pensioenen kan realiseren. Het pensioenfonds bepaalt samen met het verantwoordingsorgaan de risicohouding.

De beleggingsbeginselen van het fonds
Welke gevolgen en kansen zijn er als het fonds risico’s neemt? Het beleggingsbeleid houdt tegelijk rekening met beiden maar is erop gericht om te voorkomen dat een vooraf bepaalde ‘pijngrens’ wordt bereikt. Bij het bepalen van het beleggingsbeleid hanteert het pensioenfonds de volgende uitgangspunten:

Beleggingsstijl
Wij spelen actief in op kansen en bedreigingen. Veiligheid, kwaliteit en liquiditeit van de financiële instrumenten waarin we beleggen zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Wij beleggen enkel in financiële instrumenten die voldoende transparant zijn.

Risicobeheer
Wij zien risicobeheer als een dynamisch proces dat afhankelijk is van omgevingsfactoren. Doel is om het dekkingsgraadrisico zo goed mogelijk te beheersen, waarbij het fonds ook in extreme scenario’s nog ruimte heeft om te sturen.

Horizon
Wij beleggen vanuit een langetermijnperspectief, maar vinden de vooruitzichten voor de dekkingsgraad op korte termijn een belangrijke randvoorwaarde.

Spreiding
Wij spreiden onze risico’s over verschillende beleggingssoorten, maar houden daarbij wel in het oog dat iedere beleggingscategorie een zichtbare bijdrage aan het resultaat moet kunnen genereren.

Benchmarks
Wij stellen onze eigen benchmark samen op basis van eventuele keuzes ten aanzien van ESG, zodat die naar verwachting het beste bijdragen aan de realisatie van de doelstelling van het pensioenfonds. Wij monitoren deze strategische keuze door de benchmarks te vergelijken met de meest gangbare wereldbenchmark (bijvoorbeeld de MSCI World).

Portefeuillebeheer

  • Wij kiezen asset managers die naar onze verwachting het beste kunnen bijdragen aan de realisatie van de doelstelling van het pensioenfonds. Voor de beoordeling van de prestaties van deze managers maken wij gebruik van door onszelf gekozen of samengestelde benchmarks.
  • Het structureel toevoegen van waarde door actief beheer is niet vanzelfsprekend. Dit betekent echter niet dat actief beheer wordt uitgesloten. Wij bepalen voor iedere asset class (= beleggingscategorie) of wij voor actief dan wel passief beheer kiezen. Zaken die hierin een rol spelen zijn (in)efficiëntie van de markt, kosten, uitlegbaarheid, realiseerbaarheid, transparantie en verantwoording. Het fonds belegt alleen actief indien daar op lange termijn een hoger verwacht netto rendement of een lager verwacht risico tegenover staat of de beleggingscategorie zich niet leent voor passieve uitvoering.
  • Bij de invulling van het beleggingsbeleid kijken wij naar de omvang van risicopremies op beleggingscategorieën omdat die informatie bevatten over de aantrekkelijkheid van die categorieën.
  • Rendementen op beleggingen en renteniveaus zijn op korte termijn moeilijk voorspelbaar. Wij geloven niet dat het nemen van renterisico structureel wordt beloond. Voor zakelijke waarden geldt dat op lange(re) termijn sprake is van positieve risicopremies met fluctuaties rond trendwaarden of 'normale' niveaus, waarbij fundamentele economische relaties gelden. Vanuit dit uitgangspunt is het risicobudget qua omvang en allocatie mede een functie van marktomstandigheden en -verwachtingen. Voor renteniveaus geldt dat ‘mean reversion’ niet als uitgangspunt wordt gehanteerd voor het al dan niet innemen van renteposities. Er kunnen evenwel situaties zijn waarin de richting van de rentebeweging voorspelbaar lijkt, hetgeen het innemen van een renterisico kan rechtvaardigen.

Beheersing van kosten
Wij vinden beheersing van kosten belangrijk, maar rendement na kosten belangrijker.

2. Maatschappelijk verantwoord beleggen
Het Rabobank Pensioenfonds wil zijn (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden een toekomstbestendig pensioen bieden met een collectieve basis voor zowel de risico’s als de beleggingen. Wij zetten daarbij in op het gebruik van een maatschappelijk verantwoord en zorgvuldig beleggingsbeleid tegen zo laag mogelijke kosten en aanvaardbare risico’s.

Uitgangspunten Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

  • Het pensioenfonds heeft de overtuiging dat het toepassen van ESG-integratie (meenemen van duurzaamheidsinformatie) binnen de beleggingsportefeuille op termijn een positief effect heeft op het risico-rendementsprofiel van de portefeuille. Het bestuur zal bij de invulling van (toekomstige) beleggingsoplossingen dan ook een voorkeur hebben voor oplossingen waarbij ESG-integratie wordt toegepast.
  • Bij toepassing/uitbreiding van gevoerd MVB-beleid neemt het pensioenfonds het kostenaspect ervan te allen tijde in overweging. Hierbij zal expliciet in ogenschouw worden genomen of de reikwijdte van de MVB-beslissing de omvang van de te maken kosten rechtvaardigt.
  • MVB-overwegingen vormen een belangrijk, maar niet in alle omstandigheden leidend principe voor het pensioenfonds bij de zoektocht naar (nieuwe) beleggingsmogelijkheden en oplossingen.

Het pensioenfonds stelt zich op als een betrokken aandeelhouder. Namens het pensioenfonds gaat Robeco actief in dialoog met ondernemingen over corporate governance, sociale omstandigheden en milieubeleid.

Steminstructies
Onderdeel van het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid is het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen waarin het pensioenfonds aandelen heeft. Het stemgedrag bij het stemmen op aandelen wordt vastgelegd in kwartaal- en jaarrapportages. Het stembeleid is van toepassing op 100% van de aandelenportefeuille van het Rabobank Pensioenfonds.

Voor elke onderneming waar het Rabobank Pensioenfonds in belegt, kunt u zien hoe het pensioenfonds op de agendapunten van de aandeelhoudersvergadering heeft gestemd

Steminstructies bekijken

EU-Taxonomieverordening
In de Taxonomieverordening staat of een economische activiteit duurzaam is of niet. Op basis van deze verordening geven pensioenfondsen vanaf 1 januari 2022 aan of zij ecologisch duurzaam beleggen. De taxonomieverordening hangt dus nauw samen met de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

Rabobank Pensioenfonds streeft geen milieudoelstelling zoals gedefinieerd in de EU-Taxonomie na. De beleggingen van de pensioenregeling kwalificeren daarmee niet volgens de criteria van EU-Taxonomie. Het beginsel 'geen ernstige afbreuk doen' is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Beleggingsbeleid