Ons indexatiebeleid

Het is onze ambitie uw pensioen te beschermen tegen inflatie, zodat de koopkracht niet afneemt. Het pensioen dat u opbouwt groeit dan mee met de prijzen in Nederland. Dit heet indexatie. Zo is uw pensioen waardevast. Als indexatie mogelijk is, verhogen wij uw pensioen elk jaar op 1 juli.

Indexeren lukt niet altijd
Ons pensioenfonds heeft geen geld gereserveerd om de opgebouwde pensioenen en pensioenuitkeringen in de toekomst te indexeren. De indexatie betalen wij uit de algemene reserves. Aan de hand van de financiële situatie van het pensioenfonds besluit het bestuur of (gedeeltelijke) indexatie mogelijk is. Bij een slechte financiële situatie kunnen wij de pensioenen niet indexeren.

Als er in een jaar geen (volledige) indexatie heeft plaatsgevonden, wordt deze later niet ingehaald. Alleen voor 2020 maakte het bestuur een uitzondering. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje: ‘Eenmalige inhaalindexatie 2020’.

Toekomstbestendig Indexeren
Volgens de wettelijke regels mag er alleen geïndexeerd worden als voldaan is aan de vereisten voor Toekomstbestendig Indexeren (TBI). Indexatie is volgens deze regels toekomstbestendig als er voldoende ruimte is om deze indexatie ook in de toekomst toe te kennen.

De TBI-grens is de beleidsdekkingsgraad waarbij de pensioenen volledig kunnen worden geïndexeerd. De TBI-grens is onder meer afhankelijk van de rentetermijnstructuur en de verplichtingen van het fonds op 31 december. De TBI-grens van 31 december 2020 was een beleidsdekkingsgraad van 122%.

We kijken naar onze beleidsdekkingsgraad en de stijging van de prijzen
Vanaf 2021 worden de pensioenen geïndexeerd op basis van de volgende regels:

 • Wanneer de beleidsdekkingsgraad lager is dan 110%, worden de pensioenen niet geïndexeerd.
 • Bij een beleidsdekkingsgraad van meer dan 110%, maar onder de TBI-grens, worden de pensioenen naar rato geïndexeerd.
 • Bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan de TBI-grens kunnen de pensioenen volledig worden geïndexeerd.

Besluit over indexatie
Een besluit over de verhoging van uw pensioen nemen we zo:

 • In mei berekenen we het indexatiepercentage volgens onze regels en de wet. We kijken naar:
  - de beleidsdekkingsgraad op 31 december van het vorige jaar.
  - de prijsinflatie volgens CPI afgeleid alle bestedingen van april tot april.
  - de eisen van toekomstbestendig indexeren.
 • In juni beslist ons bestuur definitief of uw pensioen omhoog gaat. En met hoeveel.
 • Als uw pensioen omhoog gaat, gaat dit op 1 juli in.

Indexatie in 2021
Op 31 december 2020 was de beleidsdekkingsgraad 105,1% en daarmee lager dan 110%. Hierdoor worden de pensioenen op 1 juli 2021 niet geïndexeerd. De inflatie door de prijsstijging kunnen we niet compenseren met een verhoging van de pensioenen. Voor de hoogte van de inflatie kijken we naar de stijging van de CBS consumentenprijsindex, alle huishoudens afgeleid, over de periode april 2020 - april 2021. Deze stijging was 1,53%. We halen deze gemiste indexatie later niet in.

De afgelopen 5 jaar stegen de pensioenen en de prijzen zo

Jaar Indexatie De ambitie was* Stijging van de prijzen**
2020 0,00% 1,30% 1,20%
2019 0,45% 1,79% 2,88%
2018 0,20% 0,81% 1,10%
2017 0,00% 1,56% 1,57%
2016 0,67% 0,00% 0,01%

*) We kijken naar de stijging van de prijzen van april tot april in de periode daarvoor. Die cijfers krijgen we van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). We gaan uit van de 'Consumentenprijsindex afgeleid alle bestedingen'. De afgeleide CPI is gelijk aan de gewone CPI, exclusief veranderingen in de tarieven van de product gebonden belastingen en subsidies.
**) Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek 'Consumentenprijsindex alle bestedingen', periode april - april.

Eenmalige inhaalindexatie 2020
Als de financiële situatie van het fonds dit weer toelaat, worden de pensioenen van (in)actieve deelnemers en gepensioneerden met 1,3% verhoogd. Deze inhaalindexatie geldt dus alleen voor de gemiste indexatie op 1 juli 2020 maar niet voor 2021 en de jaren daarna.

De afgelopen jaren is uw pensioen niet verlaagd. We verwachten dat we uw pensioen de komende jaren niet hoeven te verlagen.