WAO-hiaatverzekering

Wat is het WAO-hiaat en voor wie geldt deze verzekering nog?
In het verleden heeft de werkgever voor medewerkers een collectieve verzekering afgesloten bij Achmea Schadeverzekeringen NV (Interpolis) die voorziet in de dekking van het zogenoemde WAO-hiaat. Dit WAO-hiaat betreft het verschil tussen de WAO-loongerelateerde uitkering en de WAO-vervolguitkering van het UWV. Het WAO-hiaat wordt soms ook wel WAO-gat genoemd.

Vanaf 2004 is de WAO vervangen door de WIA. Daarmee is ook de WAO-hiaatverzekering formeel komen te vervallen. Wel zijn op dat moment de rechten uit deze verzekering van kracht gebleven voor alle (oud-)medewerkers die recht hadden op een WAO-vervolguitkering van het UWV. De werkgever en Achmea Schadeverzekeringen hebben de uitvoering van de lopende WAO-hiaatuitkeringen aan het pensioenfonds uitbesteed.

Wanneer eindigt een WAO-hiaatuitkering?
Een WAO-hiaatuitkering eindigt definitief in geval van:
  • Overlijden;
  • Als het recht op de WAO-uitkering eindigt (revalidatie);
  • Bij het bereiken van de voor de (oud-)medewerker geldende AOW-leeftijd;
  • Bij het bereiken van de leeftijd van 67 jaar. Dit geldt ook als de AOW-leeftijd hoger is dan 67.

Wanneer wijzigt een WAO-hiaatuitkering?
De hoogte van een WAO-hiaatuitkering wijzigt als de mate van arbeidsongeschiktheid van de deelnemer wijzigt.

Wanneer ontvangt de deelnemer tijdelijk geen WAO-hiaatuitkering?
Een WAO-hiaatuitkering wordt tijdelijk stopgezet:
  • Als de deelnemer (tijdelijk) geen WAO-uitkering ontvangt. In die periode ontvangt de deelnemer (tijdelijk) ook geen WAO-hiaatuitkering;
  • Als de deelnemer opnieuw een loondervingsuitkering van het UWV ontvangt in plaats van de lagere vervolguitkering. In die periode is er geen recht op een WAO-hiaatuitkering, omdat er dan geen sprake meer is van een WAO-hiaat. Op het moment dat de loondervingsuitkering door het UWV weer wordt omgezet in een lagere vervolguitkering, ontstaat het zogenaamde WAO-hiaat opnieuw. Vanaf dat moment heeft de deelnemer weer recht op een WAO-hiaatuitkering.

Hoe ontvangt het pensioenfonds gegevens die relevant zijn voor een WAO-hiaatuitkering?
Wijzigingen in de mate van arbeidsongeschiktheid of een gewijzigde WAO-uitkering worden door het UWV aan het pensioenfonds doorgegeven. Als dit leidt tot aanpassing of stopzetting van de WAO-hiaatuitkering, wordt de deelnemer hierover door het pensioenfonds per brief geïnformeerd. De deelnemer hoeft zelf geen wijzigingen aan het pensioenfonds door te geven.

Hoe vaak wordt de WAO-hiaatuitkering verhoogd?
Rabobank Nederland en Interpolis hebben afgesproken om de WAO-hiaatuitkering jaarlijks met 1,39% te verhogen. Deze verhoging wordt jaarlijks in 2 delen uitgevoerd: per 1 januari en per 1 juli. In verband met afronding bedraagt de indexatie op die data 0,7% waardoor de totale indexatie in één kalenderjaar dus iets hoger is dan 1,39%.

Hoe ontvangt de deelnemer informatie over de WAO-hiaatuitkering?
Jaarlijks ontvangt de deelnemer in de maand juli een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) met daarop de hoogte van de WAO-hiaatuitkering. Het WAO-hiaat wordt op het UPO aangeduid als AOV-uitkering. Afhankelijk van de persoonlijke situatie is het mogelijk dat op dit UPO ook nog andere pensioenen vermeld staan. Naast het UPO ontvangt de deelnemer ieder jaar voor 1 maart een fiscale jaaropgave. En natuurlijk wordt de deelnemer door het pensioenfonds geïnformeerd als de WAO-hiaatuitkering wijzigt of eindigt.

Heeft u nog vragen over het WAO-hiaat?
Neem dan contact met ons op.

Disclaimer
Deze tekst geeft een samenvatting met de belangrijkste kenmerken van de WAO-hiaatverzekering, voor wie deze verzekering geldt en wanneer deze uitkering voor een deelnemer wijzigt of stopt. Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Als u recht heeft op een WAO-hiaatuitkering via het pensioenfonds vindt u meer informatie hierover op het UPO dat u jaarlijks ontvangt.