WAO-hiaatverzekering

In het verleden heeft de werkgever voor medewerkers een collectieve verzekering afgesloten bij Achmea Schadeverzekeringen NV (Interpolis) die voorziet in de dekking van het zogenoemde WAO-hiaat. Dit WAO-hiaat is het verschil tussen de WAO-loongerelateerde uitkering en de WAO-vervolguitkering van het UWV. Het WAO-hiaat wordt soms ook wel WAO-gat genoemd.

Voor wie geldt de WAO-hiaatverzekering nog?
Vanaf 2004 is de WAO vervangen door de WIA. Daarmee is ook de WAO-hiaatverzekering formeel komen te vervallen. Wel zijn op dat moment de rechten uit deze verzekering van kracht gebleven voor alle (oud-)medewerkers die recht hadden op een WAO-vervolguitkering van het UWV. De werkgever en Achmea Schadeverzekeringen hebben de uitvoering van de lopende WAO-hiaatuitkeringen aan het pensioenfonds uitbesteed.

Wanneer eindigt een WAO-hiaatuitkering?
Een WAO-hiaatuitkering eindigt definitief in geval van:

  • Overlijden;
  • Als het recht op de WAO-uitkering eindigt (revalidatie).
  • Bij het bereiken van de voor de (oud-)medewerker geldende AOW-leeftijd.
  • Bij het bereiken van de leeftijd van 67 jaar. Dit geldt ook als de AOW-leeftijd hoger is dan 67.

Wanneer wijzigt een WAO-hiaatuitkering?
De hoogte van een WAO-hiaatuitkering wijzigt als de mate van arbeidsongeschiktheid van de deelnemer wijzigt.

Wanneer ontvangt de deelnemer tijdelijk geen WAO-hiaatuitkering?
Een WAO-hiaatuitkering wordt tijdelijk stopgezet:

  • Als de deelnemer (tijdelijk) geen WAO-uitkering ontvangt. In die periode ontvangt de deelnemer (tijdelijk) ook geen WAO-hiaatuitkering.
  • Als de deelnemer opnieuw een loondervingsuitkering van het UWV ontvangt in plaats van de lagere vervolguitkering. In die periode is er geen recht op een WAO-hiaatuitkering, omdat er dan geen sprake meer is van een WAO-hiaat. Op het moment dat de loondervingsuitkering door het UWV weer wordt omgezet in een lagere vervolguitkering, ontstaat het zogenaamde WAO-hiaat opnieuw. Vanaf dat moment heeft de deelnemer weer recht op een WAO-hiaatuitkering.

Hoe ontvangt het pensioenfonds gegevens die relevant zijn voor een WAO-hiaatuitkering?
Wijzigingen in de mate van arbeidsongeschiktheid of een gewijzigde WAO-uitkering worden door het UWV aan het pensioenfonds doorgegeven. Als dit leidt tot aanpassing of stopzetting van de WAO-hiaatuitkering, wordt de deelnemer hierover door het pensioenfonds per brief geïnformeerd. De deelnemer hoeft zelf geen wijzigingen aan het pensioenfonds door te geven.

Hoe vaak wordt de WAO-hiaatuitkering verhoogd?
Rabobank Nederland en Interpolis hebben afgesproken om de WAO-hiaatuitkering jaarlijks met 1,39% te verhogen. Deze verhoging wordt jaarlijks in 2 delen uitgevoerd: per 1 januari en per 1 juli. In verband met afronding bedraagt de indexatie op die data 0,7% waardoor de totale indexatie in één kalenderjaar dus iets hoger is dan 1,39%.

Hoe ontvangt de deelnemer informatie over de WAO-hiaatuitkering?
Jaarlijks ontvangt de deelnemer in de maand juli een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) met daarop de hoogte van de WAO-hiaatuitkering. Het WAO-hiaat wordt op het UPO aangeduid als AOV-uitkering. Afhankelijk van de persoonlijke situatie is het mogelijk dat op dit UPO ook nog andere pensioenen vermeld staan. Naast het UPO ontvangt de deelnemer ieder jaar voor 1 maart een fiscale jaaropgave. En natuurlijk wordt de deelnemer door het pensioenfonds geïnformeerd als de WAO-hiaatuitkering wijzigt of eindigt.

Heeft u nog vragen over het WAO-hiaat?
Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag

Disclaimer
De tekst op deze pagina geeft een samenvatting met de belangrijkste kenmerken van de WAO-hiaatverzekering, voor wie deze verzekering geldt en wanneer deze uitkering voor een deelnemer wijzigt of stopt. Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Als u recht heeft op een WAO-hiaatuitkering via het pensioenfonds vindt u meer informatie hierover op het UPO dat u jaarlijks ontvangt.