Veelgestelde vragen

Top 5 vragen

Bent u getrouwd of geregistreerd partner? Dan hoeft u uw partner niet aan te melden bij ons pensioenfonds. Woont u samen of woont u in het buitenland? Meld uw partner dan altijd zelf bij ons pensioenfonds aan. Bent u met pensioen? U hoeft uw partner niet bij ons pensioenfonds aan te melden.
Verhuist u binnen of naar Nederland? Dan hoeft u ons hierover niet te informeren. Verhuist in of naar het buitenland? Of wijzigt uw e-mailadres of telefoonnummer? Die kunt u aanpassen na inloggen via MijnPensioen (DigiD).

U kunt vanaf 57 jaar met pensioen.

U krijgt 1x per jaar een UPO van ons. Ben u uit dienst getreden bij Rabobank? Dan ontvangt u 1x per 5 jaar een UPO van ons. Kijk voor een overzicht van uw pensioenoverzichten via MijnPensioen. U kunt het gewenste UPO als pdf downloaden en printen.

Alle informatie van het Rabobank Pensioenfonds is digitaal beschikbaar in uw archief op MijnPensioen. U ontvangt van ons geen papieren post meer. Als u automatisch bericht wilt krijgen dat uw pensioenpost digitaal voor u klaar staat, hebben wij uw e-mailadres nodig. U geeft uw e-mailadres door via MijnPensioen.

Wilt u uw post toch liever in de brievenbus ontvangen? Dat kan ook. Door in te loggen in MijnPensioen kunt u uw voorkeur aangeven. Verplichte pensioenpost versturen we ook via de Berichtenbox via mijn.overheid.nl.

Pensioenoverzicht 2019

Pensioenoverzichten versturen wij op meerdere momenten in het jaar aan verschillende groepen deelnemers. Wij versturen het UPO aan:
- deelnemers in dienst van Rabobank in mei
- deelnemers met pensioenopbouw in verband met arbeidsongeschiktheid in juni
- ex-partners in september
- deelnemers met een pensioenuitkering in september.
Aan de verzendplanning kunnen geen rechten worden ontleend. Via MijnPensioen is uw UPO digitaal voor u beschikbaar.

Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) vindt u in MijnPensioen bij Mijn archief. Als u automatisch bericht wilt krijgen dat uw UPO digitaal voor u klaar staat, hebben wij uw e-mailadres nodig. U geeft uw e-mailadres door via MijnPensioen.

Ook versturen we uw UPO via de Berichtenbox van mijn.overheid.nl. Wilt u dit niet? Zet daar dan het vinkje uit vóór Stichting Rabobank Pensioenfonds.

Uw UPO is gebaseerd op de gegevens die op 1 januari 2019 bij ons bekend zijn.

De premie die de werkgever per jaar aan het pensioenfonds betaalt, is gemaximeerd tot 36% van de pensioengrondslagen van alle deelnemers. Dit is inclusief de eigen bijdrage van de deelnemers van 5%. Meer hierover leest u in het nieuwsbericht over Pensioenpremie en pensioenopbouw in 2019 en 2020 (27-2-2019).

Pensioenuitvoerders zijn verplicht om een vastgesteld model voor het uniform pensioenoverzicht te gebruiken. Het is niet meer verplicht om een toelichting bij het UPO op te nemen. Hier vindt u de algemene toelichting op het UPO (pdf).

- Is bij ons geen partner bekend en woont u samen? Meld dan uw partner bij ons aan.
- Woont u niet meer samen? Meld uw partner dan bij ons af.
De partnergegevens op uw pensioenoverzicht (UPO) zijn in geval van samenleving gebaseerd op de gegevens die op 1 januari 2019 bij ons bekend zijn.

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgen wij de naam van uw partner automatisch door via de gemeente waar u woont. Uw partner vermelden wij dan op uw UPO.

De beëindiging van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgen wij automatisch door via de gemeente waar u woont. Wij melden uw partner dan af als begunstigde voor het partnerpensioen.

Ja. Als de verevening door ons is verwerkt en uw scheiding plaatsvond vóór 1 januari 2019 ziet u het verevende pensioen apart vermeld op uw UPO. Het pensioen voor uw ex-partner is al in mindering gebracht op uw opgebouwde pensioen.

Het bijzonder partnerpensioen is het partnerpensioen dat u tot het beëindigen van het huwelijk of de samenleving heeft opgebouwd. U kunt samen afspreken dat uw ex-partner afziet van het partnerpensioen dat tot de scheiding is opgebouwd. Vult u dan de ‘Afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen’ in.

De waardeoverdracht is verwerkt in uw UPO als u van ons een bevestiging heeft gekregen én de berekeningsdatum vóór 1 januari 2019 is. Het pensioen dat u door waardeoverdracht erbij heeft gekregen, staat niet apart vermeld op uw UPO.

De gegevens op Mijnpensioenoverzicht.nl zijn in dat geval gebaseerd op een andere stand dan 1 januari 2019. Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u bij 'Mijn pensioenuitvoerders' per welke datum wij uw gegevens hebben aangeleverd.
U krijgt 1x per jaar een UPO van ons. Ben u uit dienst getreden bij Rabobank? Dan ontvangt u 1x per 5 jaar een UPO van ons. Kijk voor een overzicht van uw pensioenoverzichten via MijnPensioen. U kunt het gewenste UPO als pdf downloaden en printen.
U logt in met uw DigiD. Meer informatie over het aanvragen en het gebruik van DigiD vindt u op digid.nl.

MijnPensioen

U kunt gebruik maken van MijnPensioen als u (gewezen) deelnemer of gepensioneerde van het Rabobank Pensioenfonds bent. Als u een nabestaandenpensioen ontvangt of als u pensioenaanspraken heeft die door uw ex-partner zijn opgebouwd heeft u geen toegang tot MijnPensioen.

Op MijnPensioen kunt u inloggen met uw DigiD. Woont u in het buitenland en kunt u geen DigiD aanvragen? Dan kunt u nog steeds veilig inloggen. Het inlogscherm van MijnPensioen wijst u de weg.

Op MijnPensioen vindt u belangrijke informatie over uw pensioen. Zo kunt u uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) raadplegen en kunt u zelf wijzigingen doorgeven. Ook waardeoverdracht regelt u gemakkelijk online. U kunt als (gewezen) deelnemer zelf berekeningen maken via MijnPensioen, Plannen. In Mijn archief ziet u al uw pensioenpost.

U kunt uw pensioen via MijnPensioen aanvragen. U logt in op het portaal kiest voor ‘Mijn pensioen aanvragen’ en volgt een aantal stappen. U krijgt dan een overzicht van uw keuzes.

Werknemers

Uw e-mailadres of telefoonnummer kunt u aanpassen na inloggen via MijnPensioen (DigiD).
Bent u getrouwd of geregistreerd partner? En woont u in Nederland? Dan hoeft u uw partner niet bij ons af te melden. De gemeente waar u woont geeft dit aan ons door. Woont u samen of woont u in het buitenland? Meld uw partner dan zelf af bij ons pensioenfonds.
Bij de Rabobank gaat u standaard op uw 68e met pensioen. Krijgt u al eerder AOW? Dan gaat uw pensioen tegelijk met uw AOW-uitkering in. U kunt al eerder met pensioen gaan. Dit kan vanaf 57 jaar.
Op mijnpensioenoverzicht.nl vindt u alle pensioenaanspraken die voor u bij pensioenfondsen en verzekeraars geadministreerd zijn. Van het Rabobank Pensioenfonds, maar ook uw pensioen dat u eventueel bij andere werkgevers hebt opgebouwd. Om uw gegevens in te zien, logt u in met uw DigiD.

Gepensioneerden

In de maand waarin uw pensioen ingaat, krijgt u van ons een toekenningsbrief. Hierin staat het bedrag van uw pensioenuitkering. Tot die tijd kunt u uitgaan van de bedragen die op uw aanvraagformulier staan.

Het pensioenfonds past de loonheffingskorting alleen toe als u hierom vraagt. U gebruikt hiervoor het formulier wijzigen toepassing loonheffingskorting. U vindt dit formulier op MijnPensioen.

Uw partner kan partnerpensioen krijgen. Als dat zo is, krijgt u hiervan jaarlijks een pensioenoverzicht.
Het vakantiegeld is in uw maandelijkse pensioenuitkering verwerkt. Het Rabobank Pensioenfonds betaalt dus niet apart vakantiegeld uit.

Berichtenbox

De Berichtenbox is uw persoonlijke, digitale brievenbus van de overheid. Verschillende organisaties maken al gebruik van de Berichtenbox. Dat betekent dat ze digitale post voor u naar de Berichtenbox kunnen sturen. U geeft hier zelf toestemming voor. In de Berichtenbox vindt u alleen de wettelijk verplichte pensioenpost.

Activeer uw Berichtenbox via mijn.overheid.nl. U logt in met uw DigiD. En zet bij de instellingen het vinkje aan vóór Stichting Rabobank Pensioenfonds.
We sturen niet alle pensioenpost naar uw Berichtenbox. Alleen de post die we wettelijk verplicht zijn te sturen, ontvangt u via Berichtenbox. Onze nieuwsbrief Regie bijvoorbeeld komt niet in uw Berichtenbox. U ontvangt ook alleen post van ons via Berichtenbox als u hier toestemming voor heeft gegeven via mijn.overheid.nl.
Uw berichten blijven onbeperkt bewaard, behalve als u berichten zelf verwijdert.
Ja, als u geen pensioenpost via de Berichtenbox wilt ontvangen dan kunt u zelf het vinkje voor Stichting Rabobank Pensioenfonds uitzetten. U gaat hiervoor naar mijn.overheid.nl en logt in met uw DigiD.
Bekijk in dit overzicht wanneer u welke informatie van ons krijgt over uw pensioen.

Uit dienst

Uw pensioenopbouw stopt aan het einde van de maand waarin u uit dienst gaat.

U kunt vanaf 57 jaar met pensioen.

Als u eerder met pensioen gaat, wordt uw pensioen lager. Het pensioen moet over meer jaren worden verdeeld. Ook heeft u over minder jaren pensioen opgebouwd. U kunt een berekening maken via MijnPensioen bij Mijn pensioen plannen.
Nee, het is bij het Rabobank Pensioenfonds niet mogelijk om uw pensioenopbouw vrijwillig voort te zetten nadat uw dienstverband is beëindigd.
Als u uit dienst gaat of boventallig wordt, stopt de opbouw van het levenslange partnerpensioen. Het tijdelijk partnerpensioen komt te vervallen. Helaas kunt u deze verzekering niet vrijwillig voortzetten bij het pensioenfonds. Overweegt u om zelf iets te regelen voor uw partner, zoals een aanvullende overlijdensrisicoverzekering? Overleg dan met uw financieel adviseur.
De Anw-hiaatverzekering heeft u via uw werkgever bij Interpolis afgesloten. Het is hierbij noodzakelijk om een dienstverband bij Rabobank te hebben. Helaas is het niet mogelijk om de verzekering na uitdiensttreding voort te zetten. Overweegt u om zelf iets te regelen voor uw partner, zoals een aanvullende overlijdensrisicoverzekering? Overleg dan met uw financieel adviseur.
Dat kan als u een klein pensioen heeft en uw pensioen onder de wettelijke afkoopgrens ligt. In 2020 is de afkoopgrens € 497,27.
Ja, eerder met pensioen gaan heeft gevolgen voor uw WW-uitkering. Pensioen telt mee als inkomen en wordt op uw WW-uitkering in mindering gebracht. Kijkt u op uwv.nl voor meer informatie.
Als u uit dienst bent, is het niet mogelijk om uw levensloopsaldo te gebruiken om uw pensioen bij het Rabobank Pensioenfonds aan te vullen. Als u aansluitend aan uw dienstverband met pensioen gaat, is het beperkt mogelijk om uw pensioen aan te vullen via levensloop. Kijkt u op het HR Portaal voor meer informatie.

Ja, er zijn bij het Rabobank Pensioenfonds meerdere mogelijkheden om uw pensioen aan te passen aan uw eigen wensen. U kunt eerder met pensioen, u kunt gedeeltelijk met pensioen, u kunt kiezen voor tijdelijk een hoger of lager pensioen of een AOW-overbruggingspensioen. Ook kunt u ervoor kiezen om uw partnerpensioen om te zetten in extra ouderdomspensioen. Andersom kan ook. In MijnPensioen ziet u wat de diverse mogelijkheden voor u betekenen.

Het Rabobank Pensioenfonds probeert ieder jaar de opgebouwde pensioenen te verhogen met de prijsontwikkeling. Dit heet indexatie. Indexatie is alleen mogelijk als het fonds voldoende financiële middelen heeft.