Resultaat pensioengesprekken tussen cao-partijen

Rabobank en de vakorganisaties De Unie, FNV Finance en CNV Vakmensen hebben op donderdag 28 maart gezamenlijk overeenstemming bereikt over de beoogde pensioenregeling in de nieuwe Wet toekomst pensioenen. Belangrijke afspraken die nu gemaakt zijn vind je hieronder.

Flexibele premieregeling
Cao-partijen vinden het belangrijk dat medewerkers, voormalig medewerkers en gepensioneerden zelf keuzes kunnen maken voor hun pensioen. Dat kan in de flexibele premieregeling. Daarom is voor de toekomst gekozen voor een flexibele premieregeling. Dat is eenzelfde soort regeling als de pensioenregeling die nu al geldt voor de werknemers van Rabobank. Met de flexibele premieregeling krijgen zij straks meer keuzes, zoals de keuze voor meer of minder risico in het beleggingsprofiel. Voor gepensioneerden heeft de keuze voor een flexibele regeling ook gevolgen. De maandelijkse pensioenuitkering zal (mogelijk) beweeglijker worden. Cao-partijen hebben afspraken gemaakt over het toevoegen van elementen aan de regeling die meer zekerheid kunnen bieden. Denk hierbij aan het aanhouden van een buffer (risicodelingsreserve) om de kans op verlagen van pensioenen bij tegenvallende resultaten te verkleinen. De nieuwe pensioenregeling wordt de komende periode verder uitgewerkt.  

Pensioenaanspraken worden meegenomen naar de nieuwe regeling
Er is afgesproken dat de reeds opgebouwde pensioenaanspraken worden ingebracht in de nieuwe regeling (dit heet invaren). Dit geldt voor alle deelnemers, dat wil zeggen voor huidige medewerkers, oud-medewerkers en pensioengerechtigden. Cao-partijen verzoeken het pensioenfonds om in te varen. Vervolgens toetst het pensioenfonds dit invaarverzoek. Rabobank Pensioenfonds zal dit verzoek uitgebreid en zorgvuldig beoordelen, waarbij de belangen van alle groepen deelnemers zorgvuldig worden afgewogen. Ook moet er voldaan worden aan de wettelijke eisen en moet de regeling uitvoerbaar zijn.  

Vervolg
De afspraken die nu door cao-partijen zijn gemaakt, worden in april besproken met de VG-Rabobank, de vereniging die de belangen van alle oud-medewerkers behartigt. Daarna worden de afspraken in juni ter stemming voorgelegd aan de leden van de vakorganisaties. De details van de pensioenafspraken worden beschreven in een transitieplan. Het streven is om per 1 juli 2024 tot een akkoord te komen. Na afronding van het transitieplan zal Rabobank Pensioenfonds een besluit nemen over de uitvoering van de regeling. Het pensioenfonds beoordeelt of de afspraken evenwichtig zijn voor de verschillende deelnemersgroepen en beoordeelt de uitvoerbaarheid van de pensioenregeling. Het streven is een definitief besluit hierover te nemen in november 2024. Parallel daaraan worden voorbereiding getroffen voor de implementatie en communicatie over de nieuwe regeling.

Meer informatie
Alle medewerkers, oud-medewerkers en pensioengerechtigden van het Rabobank Pensioenfonds, ontvangen in april informatie over deze gemaakte afspraken.

Kijk voor meer informatie over pensioen en de Wet toekomst pensioenen op onze speciale pagina over dit onderwerp. 

Op het HR-portaal van Rabohub is voor medewerkers van Rabobank ook meer informatie te lezen over deze afspraken. 

 
Bekijk informatie op het HR-portaal